เรียนที่ CSTU

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 15 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชา และภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็นสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การวิจัยด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางทะเล การจัดการสารพิษและกากของเสีย นิเวศวิทยาทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิเวศวิทยาป่าไม้ สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มมีนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2561)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก