เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: ….. คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 • แผน ก แบบ ก 1: เน้นการศึกษาวิจัย

   1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
   2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
   3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

 • แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข: เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

   1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
   2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยว ข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

จำนวนหน่วยกิต:

 • แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
  • ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)   2   หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์                              36  หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ                        9 หน่วยกิต 
  • หมวดวิชาเลือก                       15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์                             12 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ                 บาท 

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

อีกหนึ่งสาขาที่โดดเด่นของคณะวิทย์ฯ มธ. ปัจจุบันมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ หากเรียนจบสามารถทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน บอกเลยว่ามีงานของทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับแน่นอน เพราะปัจจุบันประเทศไทยขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก

คำอธิบายหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้นมีวิชาเอก 2 สาขา คือ

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) 
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Resource Management)
โดยจะมีวิชาเฉพาะด้าน เป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ด้านผู้ประกอบการ และยังมีวิชาเฉพาะด้านบังคับ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ นิเวศวิทยา ทะเล ดิน ป่าไม้ มลพิษ อากาศ เสียง น้ำเสีย ขยะ กากอุตสาหกรรม

 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยง เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและศิลปกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ
 • และกลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม เรียนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การฝึกภาคสนาม โครงงานพิเศษ 

อีกทั้งยังมีวิชาเลือกเฉพาะด้านต่างๆ รวมไปถึงวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

สาขามุ่งน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย และสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยบัณฑิตจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถทำงานในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายบัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในสายวิชาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาการอื่นๆ ได้
นอกจากนี้พรมแดนความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ ที่ค่อยๆ คลายความสำคัญลงทำให้การศึกษาไร้พรมแดนมากขึ้น ดังเช่นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้น และให้ความสำคัญกับความเป็นคณะวิชาน้อยลง ดังนั้นเพื่อตอบสนองการศึกษาในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรจึงได้มีการพัฒนาวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาในองค์ความรู้ต่างๆ จากคณะวิชาอื่น ได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ข้ามสาขามากยิ่งขึ้น

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานและทำสหกิจในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • อาจารย์/ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • ลูกจ้างตามสถานประกอบการ เช่น ผู้แทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • อาชีพอิสระ

รักษ์สิ่งแวดล้อม วิชาการพร้อมปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหารัฐและประชา