เรียนที่ ENVI

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 15 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชา และภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็นสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การวิจัยด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางทะเล การจัดการสารพิษและกากของเสีย นิเวศวิทยาทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิเวศวิทยาป่าไม้ สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม