เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร :

รศ.ดร. โรจน์ คุณเอนก

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :

อ.ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อ.ดร. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล

ตำแหน่ง   ดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)


ผศ.ดร. สมบูรณ์ กีรติประยูร

ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


อ.ดร. สุริยะกิจ ย่อมมี

ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)