เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร :

รศ.ดร. ศิริพรรณ ทวีสุข

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. โรจน์ คุณเอนก

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ผศ.ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง   ดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

 

อ.ดร.ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา

ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.มารุต สุขสมจิตร

ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)