เรียนที่ CSTU

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา
1 อ.ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี – Ph.D. (Environmental Science),New Jersey Institute of Technology, USA. 2558
– วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2546
– วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2540
2 ผศ.ดร.วนิดา ชูอักษร – ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2560
– วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547
– วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2544
3 อ.ดร. กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย – ปร.ด. เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2553
– วท.บ.วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2545
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา
1 รศ.โรจน์ คุณเอนก – วท.ม. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541
– วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2537
2 ผศ.ดร.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ – ผ.ด. การวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549
– ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2537
– วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2534
3 อ.ดร. มารุต สุขสมจิตร – Ph.D. CoastalOceanography, Ehime University, Japan. 2552
– M.Sc. Agriculture, Kagawa University, Japan. 2549
– วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2539
– วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1 อ.ดร.ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2560
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2550
2 รศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง – Ph.D. สาขา Environmental Engineering Sciences (Air Pollution Program), University of Florida, USA. 2545
– Master of Science สาขา Environmental Science and Engineering, Colorado School of Mines, USA. 2540
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์, 2537
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) ม.มหิดล, 2531
 3 ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน – Ph.D. Biology (Marine Ecology), Univesity of Southern Denmark, Denmark. 2547
– M.Sc. Agricultural Engineering Kagawa University, Japan. 2537
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2532
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1
2
3