เรียนที่ ENVI

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 15 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชา และภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็นสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มมีนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2566)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม