เกี่ยวกับสาขาวิชา

บุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณสุริยา สุเทวพร

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

02-564-4480
 

คุณพิรชา วัฒนาภัทรสกุล

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
02-564-4480
 เบอร์ภายใน 2200-1 

 Piracha0327@gmail.com

คุณณัฐคงคา ศิริธร

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
0-2564-4480
 เบอร์ภายใน 2200-1

 natthakongka_s@sci.tu.ac.th

คุณฐิติยา สีทอนสุด

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
0-2564-4480
 bioseet@hotmail.com

คุณวรายุภัสร์ จันทร์สว่าง

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
0-2564-4480
bbb4428@hotmail.com

คุณสโรชา อาหรับ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
0-2564-4480
 sarochaa@tu.ac.th

คุณสุคนธ์ เถื่อนประดิษฐ์

แม่บ้าน
02-5644480 เบอร์ภายใน 2200-1