เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

รศ.ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข

Assoc. Prof. Dr. SIRIPUN TAWEESUK
0-2564-4480 ต่อ 
tsiripun@tu.ac.th

 

รศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง
Assoc. Prof. Dr. PARADEE CHUAYBAMROONG
0-2564-4480 ต่อ 
paradee@tu.ac.th

รศ.โรจน์ คุณเอนก

Assoc. Prof. ROJ KHUN-ANAKE
0-2564-4480 ต่อ
khunroj@tu.ac.th

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

Asst. Prof. Dr. WILAWAN PHAMORNSUWAN
0-2564-4480 ต่อ 203
 wilawan@tu.ac.th

ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน

Asst. Prof. Dr. TRITEP VICHKOVITTEN
0-2564-4480 ต่อ 
vtritep@tu.ac.th

ผศ.ดร.มารุต สุขสมจิตร

Asst. Prof. Dr. MARUT SUKSOMJITA
0-2564-4480 ต่อ
marut37@tu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา ชูอักษร

Asst. Prof. WANIDA CHOOAKSORN
0-2564-4480 ต่อ
 cwanida@tu.ac.th

ผศ.ดร.จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล

Asst. Prof.Dr. JUTHASINEE THANYAPRANEEDKUL
0-2564-4480 ต่อ
tj@tu.ac.th

อ.ดร.ธนาภา นุ่มพิไล

Dr. Thanapa Numpilai
0-2564-4480 ต่อ 
Thanapha@tu.ac.th