เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

รศ.ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข

Assoc. Prof. Dr. SIRIPUN TAWEESUK
0-2564-4480 ต่อ 
tsiripun@staff.tu.ac.th

 

รศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง

Assoc. Prof. Dr. PARADEE CHUAYBAMROONG
0-2564-4480 ต่อ 
paradee@staff.tu.ac.th

รศ.โรจน์ คุณเอนก

Assoc. Prof. ROJ KHUN-ANAKE
0-2564-4480 ต่อ
khunroj@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์

Asst. Prof. Dr.BUNDIT ANURUGSA
0-2564-4480 ต่อ
bunurugsa@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ

Asst. Prof. Dr. WILAWAN PHAMORNSUWAN
0-2564-4480 ต่อ 203
 wilawan@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน

Asst. Prof. Dr. TRITEP VICHKOVITTEN
0-2564-4480 ต่อ 
vtritep@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.มารุต สุขสมจิตร

Asst. Prof. Dr. MARUT SUKSOMJITA
0-2564-4480 ต่อ
marut37@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา ชูอักษร

Asst. Prof. WANIDA CHOOAKSORN
0-2564-4480 ต่อ
 cwanida@staff.tu.ac.th