ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ชูอักษร ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น”

ประเภทการนำเสนอภาคบรรยาย สาขาการจัดการและคุณภาพสิ่งแลดล้อม กลุ่มที่ 1 จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ของความต้องการออกซิเจนตะกอนดินท้องน้ำและออกซิเจนละลายน้ำคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี” ในการประชุมทางวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี ได้รับรางวัลระดับ “ดี”

ประเภทการนำเสนอภาคบรรยาย สาขาการวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพการดูดซับสีรีแอคทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่จัดเตรียมโดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟร่วมกับการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal” วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายพิฐพนธ์ ศักดิ์สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปี 2565) นักศึกษาในที่ปรึกษาโครงงานพิเศษของ อาจารย์ ดร.ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง”

ภาคบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การประเมินการปลดปล่อยไมโครไฟเบอร์จากชนิดผ้าและรูปแบบการซักผ้าที่แตกต่างกัน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอารยา สุวรรณทศ
นางสาวพิชญาภัค แสงศรี
ได้รับรางวัลที่ 1 🎉🎉🎉
ในการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “รณรงค์เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว” ประเภทนักศึกษา โดย 𝐋𝐢𝐟𝐞 @𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐬𝐢𝐭

ผลงานของ นศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation) ในโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “แกว๊กแกว๊กเกมส์”
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมแอปพลิเคชัน “บุญคู่” นวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจ นำไปสู่สุขภาพกายที่ดีของผู้สูงอายุ ดูเพิ่มเติม