เรียนที่ ENVI

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 15 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชา และภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็นสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม