เปลี่ยนภาษา:  English

FEATURED STORIES

วิดีทัศน์แนะนำสาขา

วิดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอบคุณภาพ จากสารคดีเรื่อง Home ด้วยนะครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชานี้จะได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้าน มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO ARE WE?

Presentation แนะนำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด 

NEWS & ACTIVITIES

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุง …

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์

จากใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ

“อยู่ระหว่างปรับปรุง”

ชื่อ-นามสกุล

ศิษย์เก่า ENVI

“อยู่ระหว่างปรับปรุง”

ชื่อ - นามสกุล

ศิษย์เก่า ENVI

“อยู่ระหว่างปรับปรุง”

ชื่อ-นามสกุล

ศิษย์เก่า ENVI

“อยู่ระหว่างปรับปรุง”

อยู่ระหว่างปรับปรุง

ศิษย์เก่า ENVI