Loading...

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร:

รศ.ดร. โรจน์ คุณเอนก
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 
E-mail : 
ติดต่อ : 

ผู้บริหารสาขาวิชา

ผศ.ดร. สมบูรณ์ กีรติประยูร
ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
 
E-mail :  ksomboon@tu.ac.th
ติดต่อ : 
อ.ดร. สุริยะกิจ ย่อมมี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา  ฝ่ายวิชาการ
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
ผศ.ดร. มารุต สุขสมจิตร
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
E-mail :  marut37@yahoo.com
ติดต่อ : 
อ.ดร. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา ฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
รศ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา ฝ่ายวิจัย
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
ผศ.ดร. วนิดา ชูอักษร
ตำแหน่ง  เลชานุการ
 
E-mail :  
ติดต่อ :

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

อ.ดร. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล
ตำแหน่ง   ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
 
E-mail :  
ติดต่อ :
ผศ.ดร. สมบูรณ์ กีรติประยูร
ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 
E-mail : 
ติดต่อ 
อ.ดร. สุริยะกิจ ย่อมมี
ตำแหน่ง  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 
E-mail :  
ติดต่อ :
บริหาร
ตำแหน่ง   
 
E-mail : 
ติดต่อ :