เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
ประวัติการก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสถาปนาขึ้นมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 15 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชา และภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับเป็นสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง

การจัดการการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

         สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาฯ (ในขณะนั้น) ได้รับอนุมัติให้จัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2539 โดยได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2541 และในปี พ.ศ. 2552 นั้น ภาควิชาฯ ได้รับอนุมัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2552

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

         ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การวิจัยด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางทะเล การจัดการสารพิษและกากของเสีย นิเวศวิทยาทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิเวศวิทยาป่าไม้ สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ ใน 3 ระดับการศึกษา (โดยทั้งหมดเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ

   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม