Loading...

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 1

- ปีการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.603

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 (ไม่นับหน่วยกิต)

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

11

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

 

- ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

9

รวม

9

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

 

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก

- ปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.601

สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ

3

วล.602

เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมคุณมลพิษสิ่งแวดล้อม

3

  วล.603

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

วล.xxx

วิชาเลือก-1

3

 

รวม

11

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.700

บัณฑิตสัมมนา

1

  วล.xxx

วิชาเลือก-2

3

  วล.xxx

วิชาเลือก-3

3

  วล.xxx

วิชาเลือก-4

3

 

รวม

10

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 

สอบประมวลความรู้

 

 

- ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.xxx

วิชาเลือก-5

3

  วล.800

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

9

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.800

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

6