Loading...

ความเป็นมาของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ความเป็นมาของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มมีนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2561)

จากเดิมการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนศึกษารายวิชาไปในด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นที่ตระหนักกันอย่างดีแล้วว่า ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีความเกี่ยวเชื่อมโยงกันในทุกๆ ด้าน ดังนั้น หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงจัดการให้อยู่พื้นฐานของแนวคิดของการส่งเสริมการบูรณาการของศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรวมถึงเทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดมลพิษ โดยผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองตามความสนใจภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษา (แผน ก แบบ ก2) นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดให้มีการเรียนการสอน แผน ก แบบ ก1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานและสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม

ความเป็นมาของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร / ชื่อปริญญา

1. ชื่อปริญญา:

          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

          Master of Science (Environmental Science)

 

2. ปรัชญา:
          มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และ บูรณาการองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการปลูกฝัง คุณธรรม และจริยธรรม

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


          (1) นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          (2) อาจารย์/ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          (3) พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

          (4) ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างตามสถานประกอบการ

          (5) อาชีพอิสระ

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ  ดังนี้

    แผน ก แบบ ก 1: เน้นการศึกษาวิจัย

          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ

          2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

          3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

 

    แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข: เน้นการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ

          2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยว ข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

    แผน ก แบบ ก 1
          1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ (เทียบเท่าการสอบประมวล) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษาและภาคการศึกษานั้น

          2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณารับ เข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดก่อน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

          3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

          1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษาและภาคการศึกษานั้น

          2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณารับ เข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดก่อน การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

          3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 โครงสร้างหลักสูตร   

แผน ก  แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)                     

1)      ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)                                   

หน่วยกิต

2)      วิทยานิพนธ์                                                             

36   

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม

36   

หน่วยกิต

 

 

 

แผน ก  แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)      หมวดวิชาบังคับ                                                       

9

หน่วยกิต

2)      หมวดวิชาเลือก                                                       

15

หน่วยกิต

3)      วิทยานิพนธ์ 

12

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม

36

หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.603

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 (ไม่นับหน่วยกิต)

วล.803

วิทยานิพนธ์

 9

 

รวม

11

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.803

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

 

แผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วล.601

สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ

3

วล.602

เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมคุณมลพิษสิ่งแวดล้อม

3

  วล.603

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

วล.xxx

วิชาเลือก-1

3

 

รวม

11

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.700

บัณฑิตสัมมนา

1

  วล.xxx

วิชาเลือก-2

3

  วล.xxx

วิชาเลือก-3

3

  วล.xxx

วิชาเลือก-4

3

 

รวม

10

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 

สอบประมวลความรู้

 

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.xxx

วิชาเลือก-5

3

  วล.800

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

9

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

  วล.800

วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

6

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

          (1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
36หน่วยกิต

          (2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)และได้รับค่าระดับเป็น P สำหรับรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

          (3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2

          (4) ได้ระดับ P (ผ่าน)ในการสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)

          (5) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ

          (6) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1:ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยอย่างน้อยจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2:ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าวจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น

          (7) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

 


แผน ก. ไม่ได้บังคับนะครับ แต่หากหลักสูตรต้องการให้มีสามารถทำได้ครับ

 *************  ดาวน์โหลด : โครงสร้างของหลักสูตร  ****************

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ

 

วล.601 สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ

3 (3-0-9)

ES601 Systematic Environment

 

           องค์ประกอบ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ บนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย

           Environmental coposition, problems and current situation on the basis of ecological principles and theories, sociology, economics and legistration.

วล.602 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES602 Technologies for Environmental Pollutant Controls

 

           เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมมลพิษในเรื่องของอากาศ น้ำ ขยะ และสิ่งปฏิกูล สารพิษ และกากของเสียอันตราย

           Technologies for environmental pollutant controls in terms of air pollution, water pollution, solid wastes, toxic substances and hazardous waste.

วล.603 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 (1-3-4)

ES603 Research Methodology in Environmental Sciences

 

           การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทางด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณเชิงวิชาการ ทั้งการตั้งหัวข้อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล และการนำเสนอ

           Preparation environmental research proposal based upon academic morals and ethics; including topic establishment, literature review, research planning, analysis and interpretation, and presentation.

วล.700 บัณฑิตสัมมนา

1 (1-0-8)

ES700 Graduate Seminar

 

           การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอผลงานในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมที่จัดให้มีขึ้น

           Either field or documentary research on the current environmental issues, including giving the presentation, orally and documentary, and participating in the set up meeting.

 

 

หมวดวิชาเลือก 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

 

วล.615 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

3 (2-3-7)

ES615 Measurements of Air Pollutants, Noise and Vibration

 

           การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สารมลพิษในบรรยากาศและจากแหล่งกำเนิด การตรวจวัดเสียง และความสั่นสะเทือน

            Air samplings and analyses for ambient air and source emission, noise and vibration measurements.

วล.616 มลพิษทางอากาศและการควบคุมขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES616 Advanced Air Pollution and Controls

 

           ศึกษาที่มาของสารมลพิษทางอากาศและแหล่งกำเนิด วิธีการควบคุมรวมถึงระบบบำบัดสารมลพิษทางอากาศ ทั้งในกรณีมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคและที่อยู่ในรูปก๊าซ

           The study on the origins and sources of air pollutants, methods in controlling and treating them both in particles and gases air pollutants.

วล.617 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

3 (2-3-7)

ES617 Indoor Air Quality Measurement

 

           ตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร, การเฝ้าระวังการได้รับมลพิษของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร, การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม, วิธีการสืบสวนปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

            Parameters and guidelines for indoor air quality controls, residential exposure monitoring, environmental testing, investigating approaches for indoor air quality.

วล.618 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

3 (3-0-9)

ES618 Noise Pollution and Vibration Controls

 

           ศึกษาลักษณะของกิจกรรมเนื่องจากการพัฒนาโครงการใดๆรวมถึงกิจกรรมชั่วคราวที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนขึ้นในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อการเลือกมาตรการที่ให้ผลดีที่สุด

           Impact of development and temporary activities on noise pollution and vibration in the environment. Including the effective mitigation for reducing the impact.

วล.625 การวางแผนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

3 (2-3-7)

ES625  Solid Waste Management Planning

 

           ศึกษาสาเหตุของการเกิดขยะและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่มีต่อปริมาณ และชนิดของขยะและสิ่งปฏิกูล การคาดการณ์ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการวางแผนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่

           Examines the causes of solid waste generation and the effects of using daily life technology on the types and quantity of solid wastes generation including the study on the prediction of solid waste generation and solid waste management plan for sustainable resources consideration. Field study is required.

วล.626 ความเป็นไปและการเคลื่อนที่ของมลสารในสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7) 

ES626 Environmental Fate and Transport

 

           การเคลื่อนที่และการกระจายตัวของมลสารในตัวกลางต่าง ๆ, การเปลี่ยนรูปทางเคมี การสลายตัว และความเป็นพิษของมลสารที่เปลี่ยนไป, การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทำนายความเข้มข้นของมลสารในสิ่งแวดล้อม

Chemical transportation and distribution of pollutants among phases, chemical transformations, degradations, and changes in toxicity, predicted pollutant concentrations in the environment with mathematical models. 

วล.635 การควบคุมสารพิษและกากของเสียอันตราย

3 (2-3-7)

ES635 Toxic Substance and Hazardous Waste Controls

 

           ชนิด และสมบัติต่างๆของสารพิษ และกากของเสียอันตราย ปฏิกิริยา ความเป็นพิษ อันตรายที่สามารถเกิดขึ้น แนวทางในการควบคุม กำจัด โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย  มีการศึกษานอกสถานที่

           Types and properties of toxic substances and hazardous wastes, including the incurred reactions, levels of toxicity and harmfulness, and appropriate techniques of controlling and eliminating by applying science and technology on the basis of economic and legislations. Field excursion will be implemented.

วล.636 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

3 (2-3-7)

ES636 Environmental Management Technology in the Workplace

 

           ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การลดของเสียให้น้อยที่สุด การจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ฉลากคาร์บอน รอยเท้าคาร์บอน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง มาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่พัก สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็นต้น

           Concept of Environmental management system, Clean technology, Waste minimization, Environmental management accounting, Life cycle assessment, Eco-design, Carbon label, Carbon footprint, Green procurement in several types of workplace. 

วล.645 มลพิษทางน้ำและการตรวจวิเคราะห์

3 (2-3-7)

ES645 Water Pollution and Analysis

 

           แหล่งกำเนิดและสาเหตุของมลพิษทางน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ

           Sources and causes of water pollution, laws and regulations, effects of water pollution, laboratory analysis for wastewater parameters.

วล.646 จุลชีววิทยาน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES646 Wastewater Microbiology

 

           จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัด กลไกในการย่อยสลายและการกำจัดสารพิษ จลศาสตร์จุลชีววิทยา

            Wastewater microorganisms, treatment processes, degradation and detoxification mechanisms, microbial kinetics.

วล.647 เคมีของน้ำและน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES647 Water and Wastewater Chemistry

 

           จลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ การตกตะกอนและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันในน้ำ

            Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, precipitation and dissolution, oxidation-reduction reactions.

วล.648 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES648 Environmental Analysis Instruments

 

           หลักการและการวิเคราะห์ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมของเทคนิคสเปคโตรสโคปี (เช่น อัลตร้าไวโอเล็ต/วิสิเบิ้ล สเปคโตรสโคปี, แมส สเปคโตรสโคปี, อินดักทีปลี่ คัปเปิลพลาสมา) และเทคนิคโครมาโตกราฟี (เช่น แกส โครมาโตกราฟี, ลิควิด โครมาโตกราฟี, ไอออน โครมาโตกราฟี, คาปิลลารี อิเล็กโตรโฟริสิส, อะตอมมิก แอบซอร์บชั่น และ อะตอมมิก ฟลูออเรสเซนต์ สเปกโตรสเมทรี อะตอมมิก เอกซ์-เรย์ สเปกโตรเมทรี)

            Principles and analytical techniques of environmental sample using spectroscopy analysis; such as ultraviolet/visible spectroscopy, mass spectroscopy, inductively coupled plasma) and chromatography analysis (such as gas chromatography, liquid chromatography, ion chromatography, capillary electrophoresis, atomic absorption and atomic fluorescent spectrometry, atomic x-ray spectrometry. 

วล.716 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศ

3 (2-3-7)

ES716  Air Pollution Impact Assessment

 

           ศึกษาถึงวิธีการประเมินผลกระทบด้านอากาศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่น ศึกษาการฟุ้งกระจายของมลพิษทางอากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีพื้นฐานของการแพร่กระจายสมมติฐานและการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

            The study on methods of evaluation of air impact in order to manage environment, including a study on dispersion of air pollutants by using mathematical models. Basic theories of dispersion their hypothesis and using mathematical models for evaluation on air pollution impact will also be considered.

วล.717 การประเมินผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน และการควบคุม

3 (2-3-7)

ES717 Noise and Vibration Impact Assessment and Controls

 

           ศึกษาถึงทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน การเกิดและผลกระทบและศึกษาเทคโนโลยีสำหรับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เนื่องจากการพัฒนาโครงการใด ๆ

            The study on evaluation of nose and vibration impacts from various development projects or temporary activity in environment including the prediction of the most effective mitigation measure which will be selected to reduce the impact.

วล.718  การระบายอากาศในสถานประกอบการ

3 (2-3-7)

ES718 Workplace Ventilation

 

           ความดันในระบบและการตรวจวัด (ความดันสถิต ความดันอันเนื่องมาจากความเร็ว และความดันรวม) ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียแรงดันในระบบ การเจือจางสารมลพิษในสถานประกอบการ การทำงานของท่อลม และการตรวจวัด การเลือกพัดลม และกฎการทำงานของพัดลม การคำนวณอัตราการระบายอากาศเสียที่สภาวะมาตรฐานและไม่ใช่สภาวะมาตรฐาน การออกแบบและการตรวจสอบระบบระบายอากาศ มาตรฐานและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง

           Pressure in the system and measurement (static pressure, velocity pressure and total pressure), system loss coefficients, pollutant dilution in workplaces, hood operating and measurement, fan selection and fan laws, exhaust ventilation rate calculation procedures at standard and non-standard conditions, ventilation system design and monitoring, related standard and regulations.

วล.725 เทคโนโลยีการกำจัดและการแปรสภาพขยะ

3 (2-3-7)

ES725 Technology of Solid Waste Disposal and Recovery

 

           ศึกษาลักษณะของขยะ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณ การจัดเก็บ การขนส่ง และเทคโนโลยีการกำจัด รวมทั้งแนวทางการแปรสภาพและการนำขยะมาใช้ใหม่

           The study of solid waste characteristic, sources, waste minimization, collection, transportation, disposal technologies, waste recovery and recycling technology. 

วล.735 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES735 Advanced Environmental Toxicology

 

           ศึกษาถึงวิธีการนำเอาศาสตร์ด้านพิษวิทยามาวิเคราะห์และนำมาสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอันตรายเนื่องจากสารพิษต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เพื่อการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

            The study on analysis in toxicology in relation with organism and environmental phenomena especially the hazard from toxic substances in order to prevent and solve the problems in consideration for appropriate application in various aspects.

วล.736 การจัดการกากสารพิษและกากของเสียขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES736 Advanced Hazardous Waste Management

 

           การจำแนกชนิดและคุณสมบัติ แหล่งกำเนิดวิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ง การจำกัด หลักการ และวิธีการลดปริมาณ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินการของภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาและการรายงาน

            The study on classification of types and properties of hazardous waste, sources of solid waste, collection method, transportation, disposal, concept and methodology to reduce waste, law and regulation, present status, management of private sectors and government sectors, Case study and reporting.

วล.737 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย

3 (3-0-9)

ES737 Waste Utilization Technology

 

           เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียจากเทศบาล การเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสียและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่

            Waste utilization technology for municipal, agricultural and industrial waste, waste recycling, minimization technology and product design. Field trip required.

วล.745 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES745 Wastewater Treatment Technology

 

           การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ  การบำบัดและการจัดการกากตะกอน  การกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Physical, chemical, and biological wastewater treatment, sludge treatment and disposal, wastewater disinfection, field trip. 

 

วล.746 การบำบัดน้ำเสียขั้นสูงและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

 

3 (2-3-7)

ES746 Advanced Wastewater Treatment and Water Reuse

 

           การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมมเบรนเทคโนโลยี ปฏิกิริยาออกซิชันแบบก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนไอออน การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

            Nitrogen and phosphorus removal, membrane technology, advanced oxidation reactions, water reuse.

วล.748 เทคโนโลยีละอองลอย

3 (2-3-7)

ES748 Aerosol Technology

 

           ลักษณะสมบัติของละอองลอย แรงและปัจจัยในการเคลื่อนที่ของอนุภาค การกลั่นตัว การรวมตัว เกาะติดและการระเหย การกระจายตัวตามขนาดของอนุภาค การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดละอองลอย

            Properties of aerosol, forces and factors in particle transport, condensation, coagulation, adhesion, and evaporation, particle size distribution, aerosol sampling and measurements.  

วล.755 สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

3 (3-0-9)

ES755 Environmental Hazard and Risk Assessment

 

           การชี้บ่งอันตรายในสิ่งแวดล้อม, การประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม, วิธีการระบุถึงความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงในเชิงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

            Identification of environment hazards, estimating the probability of an adverse outcome due to changes in environmental conditions, the approach for identification, analysis and presentation of information in terms of risk to environmental values. 

 

 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

วล.639 การค้าและสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES639 Trade and Environment

 

           นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้า ความเชื่อมโยงของประเด็นสิ่งแวดล้อมและการค้า มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค

            International trade-related environment policies. Trade and environmental linkages, National environmental standards, Regional trade agreements.

วล.658 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืดเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES658 Systematic Aquatic Ecology

 

           การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ทั้งในสภาพน้ำนิ่งและน้ำไหลอย่างมีระบบ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหล่งน้ำ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ความสัมพันธ์กับทรัพยากรอื่นๆ ในแหล่งน้ำจืด

            The systematic study of fresh water ecology both in standing and running water. The study covers the physical, chemical and biological aspects of water sources. The relationship between human and the utilization of resources in fresh water.

วล.659 การประเมินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

3 (3-0-9)

ES659 Water Resources Project Evaluation

 

           การศึกษาหลักการและลักษณะรายละเอียด โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำประเภท และขนาดต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม ทางเศรษฐกิจสังคมและทางด้าน สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ และข้อเสียเบื้องต้นของโครงการ การหารูปแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

            The study on the principles and the detailed characteristics of water resources development projects of various types and sizes, the technical, socio-economic and environmental study of the project at the feasibility level, the implementation programme, the analysis of positive and negative benefits of the project, the appropriate monitoring and evaluation programme of project.

วล.666 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3 (2-3-7)

ES666 Geographic Information Systems Applications

 

           ศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบและฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเวกเตอร์ ได้แก่ การได้มาซึ่งข้อมูล เทคนิคในการแก้ไขและเข้ารหัส โครงสร้างการเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การพัฒนาโมเดล และวิธีการนำเสนอข้อมูล ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาคำตอบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

            This course teaches the theory and practical use of Geographic Information Systems (GIS): vector GIS components and analytical functions of GIS such as data acquisition, editing and encoding techniques, data storage structures, database management systems, data manipulation and analysis, model development, information display methods. Using GIS software package to the solution of spatial problems and the analysis of spatial data in the fields of environmental management. Field study and laboratory are required.

วล.667 รีโมทเซนซิงเทคโนโลยี

3 (2-3-7)

ES667 Remote Sensing Technology

 

           ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงและระบบของการได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านรีโมทเซนซิงจากดาวเทียม วิธีการประมวลผลและการแปลตีความข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การจำแนกประเภทข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น การแสดงและเน้นข้อมูลภาพ และเทคนิคในการประเมินค่าความถูกต้อง เน้นการประยุกต์ใช้ด้านการจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน การติดตามตรวจสอบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

            This course focuses  on fundamental science of remote sensing technology and satellite remote sensing data acquisition systems, overview of image interpretation and processing methods, image analysis, multispectral image classification, image display and enhancement and accuracy assessment techniques emphasis on applications of land use/land cover classification, environmental monitoring and management. Field study and laboratory are required.

วล.668 แผนที่และจีพีเอสเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES668 Maps and GPS for Environmental Science

 

            ศึกษาหลักการพื้นฐานในการทำแผนที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) หลักการด้าน   จีออเดซี (geodesy) และ วิธีการในการกำหนดตำแหน่ง  เรียนรู้การนำทางโดยใช้เครื่อง GPS แบบมือถือ มีการศึกษานอกสถานที่

            The study on basic principles of mapping and technologies used for computer-based mapping, including basic Global Positioning Systems (GPS) theory and principles of geodesy and positioning methods. Learning how to navigate using handheld GPS receivers. Field studies are required.

วล.669 ภูมิสารสนเทศเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES669 Geo-informatics for Environmental Science

 

           การบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านรีโมทเซนซิง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

           This course integrate the applications of remote sensing technology, geographic information systems (GIS), global positioning systems (GPS) and additional spatial analysis to aid in environmental and natural resources management. Field study and laboratory are required.

วล.675 การจัดการสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง

3 (2-3-7)

ES675 Built Environment Management

 

           ศึกษาความสำคัญ องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ กับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

            Importance, composition and relationship between ecosystem and its surrounding environment and human settlement, local cultural ecology and built environment, including the guideline for sustainable management. In class lectures and excursion will be implemented.

วล.676 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 (3-0-9)

ES676 Environmental Management for Ecotourism

 

           ศึกษาแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมทั้งมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละประเภท โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

            Focusing on the environmental management of tourism sites; such as natural, cultural, agricultural, on the basis of ecotourism which includes the measurement of environmental quality of each type. In class lectures and excursion will be implemented.

วล.677 วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน

3 (2-3-7)

ES677 Science and Technology for Antiqueness Conservation

 

           ศึกษาเทคนิควิธีในการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการตรวจวัดสภาพ และปกป้องการเสื่อมสภาพที่เกิดจากกระบวนการทำลายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (Biodeterioration) โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

           Application of scientific knowledge for conserving the ancient fine art and ancient monument. It will also include the ways of evaluating and protecting from natural deterioration, including physical, chemical and biological. In class lectures and excursion will be implemented.

 

วล.678 นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

3 (3-0-9)

ES678 Urban Ecology and Sustainable Development

 

           ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการประยุกต์แนวคิดและหลักการมาใช้กับสภาพแวดล้อมเมือง ด้วยกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บูรณาการหลักการระบบนิเวศกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษในเมือง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผลกระทบ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

           Principles of conserving the urban communities and their surrounding on the basis of theories, applicable and legitimate. In class lectures and excursion will be employed.

วล.679 การวางแผนอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES679 Urban and Environmental Conservation Planning

 

           ศึกษาขอบเขต และความสำคัญของการอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมในระดับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิดในการอนุรักษ์ กระบวนการ และวิธีการวางแผนอนุรักษ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

           An application of ecological theories and concepts for sustainable development of urbanized areas based upon the concepts of integrating the problem to environmental impact assessment, mitigation and restoration. Specific cases, internally and internationally, will be raised by implementing both in class lectures and excursions.

วล.686 นิเวศวิทยาเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES686 Systematic Ecology

 

           เน้นระบบโดยรวมของหน่วยตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยา โดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นการกล่าวถึงระบบทางนิเวศวิทยา ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่ จากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์เชิงระบบทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อการจัดจำแนกและการจัดลำดับ และรวมถึงการนำเสนอและการวิเคราะห์วิจารณ์ของการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหล่านั้น มีทั้งการบรรยายและการศึกษาดูงานภาคสนาม

            Quantitative reasoning for the ecologically related topics and issues. Application of appropriate statistical analyses to the ecological and environmental questions. In class lectures, discussion and excursion will be employed.

 

วล.688 นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์

 

3 (3-0-9)

ES688 Tropical Ecology and Conservation

 

           ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนในเชิงนิเวศวิทยา โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล ในด้านของการกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงผลการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ โดยมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การวิเคราะห์/วิจารณ์ผลงานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

           Distribution, biodiversity, dynamics and relationship of tropical natural resources and its environment. Researches and on going researches will be discussed accompanied by in class lectures and excursions.

วล.689 นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

3 (3-0-9)

ES689 Policies and Administration of Natural Resources and Environment in Thailand

 

           การวิเคราะห์นโนบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะของประเทศไทย ทั้งในส่วนของความเป็นมา การดำเนินการในปัจจุบัน และสถานภาพปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีเพื่อการดำเนินการต่อไป มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

           A discussion class concentrating on the national policies; used, being used and will be used, related to natural resources management. Consequences, both advantage and disadvantage will be analyzed aiming for the locally sound and suitable. Excursion will also be implemented.

วล.695 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES695 Principles of Natural Resources and Environment Management

 

           ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการบูรณาการแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการศึกษาดูงานภาคสนาม

           Implementation of Theories and principles for sustainable management of naturalresources and environment based upon the integration among administrative, scientific and sociological approaches. Excursion will also be included. 

วล.696 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES696 Systematic Marine and Coastal Ecology

 

           ศึกษานิเวศวิทยาทางทะเลและบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นระบบต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก

           The study on systematic marine and coastal ecology and the change of ecosystem from both inside and outside environmental factors.

วล.698 วนศาสตร์ในเมือง

3 (3-0-9)

ES698 Urban Forestry

 

           ศึกษาการจัดการต้นไม้และพืชพรรณในเขตเมืองเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น รวมถึงการศึกษาเอกลักษณ์ของวนศาสตร์ในเมืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและต้นไม้ในเมือง บทบาทและประโยชน์ของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง มีการศึกษานอกสถานที่

           The study on management of trees and other vegetation in metropolitan areas to enhance the urban environment. The course examines the uniqueness of the urban forest and to promote an understanding of the inter-relationships between urban trees and people, the role of trees and green spaces in urban environments, socio-economic and environmental benefits. Field trips are required.

วล.699 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-7)

ES699 Public Relation and Participation on Environmental Aspect

 

           ศึกษารูปแบบแนวทางการจัดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคสนาม

           Methods and types of systematically encouraging, specifically on the management of natural resources and environment, the participatory at community and people levels. Theories and field practices will be implemented.

วล.727  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

3 (2-3-7)

ES727 Geoinformatics for Disaster Management

 

           เรียนรู้ เข้าใจ ถึงเหตุปัจจัย และการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน รวมถึงกระบวนการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอนความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัยพิบัติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

           To understand cause, effect and adaptation for climate change, global warming. Including disaster management to prevent, avoid, reduce or transfer disasters possibility by geoinformatics. And increase potential of problem management to prepare for negative impacts of the disasters to environment. Field trip to disaster management preparedness center/office.

วล.757 แหล่งน้ำนิ่งขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES757 Advanced Limnology

 

ศึกษาแหล่งน้ำจืดที่เป็นแหล่งน้ำนิ่ง ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น ทะเลสาบ บ่อ บึง หนอง และ     ที่เกิดโดยการสร้างของมนุษย์ เช่น อ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนหรือแหล่งน้ำจากการขุดเก็บกัก หรือบ่อพักน้ำ และศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและแหล่งน้ำนั้น ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำนิ่ง ปัญหาผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้ไข โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน

           The study on natural fresh water ecosystem of standing water (lentic) such as lake, pond, marsh, bog, etc. and man-made ecosystems such as reservoir, excavated pond, dug well, etc. the study covers the relationship on the ecosystem, including factors affecting environment, development potential impact problems and mitigation program emphasizing on development.

วล.758 การฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด

3 (2-3-7)

ES758 Restoration of Fresh Waters

 

           หลักการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดและกลับสู่สภาพเดิม กลยุทธ์ในการฟื้นฟู การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำและการป้องกันการเปลี่ยนแปลง การควบคุมปริมาณธาตุอาหารพืชในแหล่งน้ำ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการใช้สิ่งมีชีวิต การสร้างสังคมพืชน้ำ การรักษาสมดุล

           Restoration and rehabilitation technique of fresh waters, strategy for restoration, detecting and removing the forward switches, nutrient control, biomanipulation, re-establishment of plants, stabilizing the system.

วล.765 การประมวลผลข้อมูลภาพด้านรีโมทเซนซิง

3 (2-3-7)

ES765 Remote Sensing Image Processing

 

           ศึกษาการประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบนพื้นโลกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการปรับแก้ค่าความผิดพลาดเชิงรังสีและเรขาคณิต การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของชั้นบรรยากาศ การเน้นข้อมูลภาพ เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูลภาพขั้นสูง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และการวิเคราะห์ติดตามการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ด้านรีโมท  เซนซิงในการหาคำตอบสำหรับการติดตามตรวจสอบและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

           This course focuses on digital processing of satellite images derived from remote sensing platforms for earth resource management applications using computer system. Emphasized on radiometric and geometric image correction, atmospheric correction, image enhancement, advanced image classification techniques, principle component analysis and change detection analysis. Using remote sensing software package to the solution of environmental monitoring and management. Field study and laboratory are required.

วล.766 รีโมทเซนซิงสำหรับเมือง

3 (2-3-7)

ES766 Urban Remote Sensing

 

           ศึกษาระบบของรีโมทเซนซิง ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและเทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูลภาพขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เมืองและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมทั้งการศึกษารีโมทเซนซิงช่วงคลื่นความร้อน การจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษาโดมความร้อนของเมือง  การวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบรูปแบบการขยายตัวของเมืองด้วยการใช้เทคนิคทางด้านรีโมทเซนซิง มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

           An overview of remote sensing systems, high resolution satellite data and advanced image classification techniques for urban and urban environment analysis. Topics include thermal remote sensing, land use/cover classification, urban heat island study, urban sprawn pattern analysis and monitoring using remote sensing techniques. Field study and laboratory are required.

วล.768 โมเดลและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

3 (2-3-7)

ES768 Spatial Analysis and Modeling

 

           ศึกษาทฤษฎีและพัฒนาการของโมเดลในการประมวลผลข้อมูลและรูปแบบเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวความคิดเชิงพื้นที่  ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มของข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับเชิงพื้นที่ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

           This course examines the theory and development of models of spatial patterns and process in a GIS environment and spatial analysis. Topics include spatial concepts, regression and spatial autocorrelation, spatial data patterns and their trend analysis, and overlay analysis. Field study and laboratory are required. 

วล.775 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (3-0-9)

ES775 Advanced Environmental Impact Assessment

 

           ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ และการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Assessment, SEA) การจัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice, CoP) ความสำคัญของข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

           The study on technical methods for environmental impact assessment (EIA) resulting from project development and the management of environmental natural resource in developed and developing countries. Introduction of Strategic Environmental Assessment (SEA), Code of Practice (CoP) and the importance of baseline data for environmental health surveillance.

วล.776 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าและแหล่งศิลปกรรม

3 (3-0-9)

ES776 Environmental Management for Old Towns and Cultural Properties

 

           ศึกษาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของเมืองเก่า และแหล่งศิลปกรรม ทั้งในระดับจุลภาค และในระดับมหภาค ตลอดจนการใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่า เป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

           Focusing on the management, at both micro- and marco-levels, of natural and built in environment of the Old Towns and sources of Cultural Properties on the basis of environmental quality standard. In class lectures and field excursion(s) will be implemented. 

วล.777 การจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

3 (3-0-9)

ES777 Environmental Management in Natural Sites

 

           ศึกษาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้ทุกประเภท ทั้งหาดทรายหาดหินชายทะเลและเกาะ ทะเลสาบหนองและบึง น้ำตกและแก่ง โป่งพุร้อน ภูเขา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะวรรณา ถ้ำ และแม่น้ำคูคลอง โดยประยุกต์ใช้สหวิทยาการในด้านต่างๆ และเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

           Application of interdisciplinary, including community participatory, in managing the immobilized and restorable natural resources; such as sandy and rocky beaches; lakes, ponds, marshes and lagoons, waterfalls and rapids, hot springs, mountains, fossil sites, geological and scenic view sites, caves, and rivers and canals. In class lectures and excursion will be employed. 

วล.778 การใช้ที่ดินและการวางผังเมืองขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES778 Advanced Land Use and Urban Planning

 

           ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการใช้ที่ดินของเมือง การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาเมือง กระบวนการ เทคนิค และวิธีการในการวาง/จัดทำผังเมือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงแนวทางการนำผังไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

           Development of urban planning on the basis of land use composition and structure starting from determination of vision and objective, status evaluation, problem, and tendency. The implementation of developed urban planning is also included. In class lectures and excursion will be employed.

วล.779 นโยบายและการบริหารสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง

3 (3-0-9)

ES779 Urban and Environmental Policy and Management

 

           ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับในการกำหนดนโยบายและการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมของเมือง โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

           Focusing on the development urban community and its surroundings based upon the economic, sociological and physical structures by using the available legislations for creating the potential viable policies and administration.

วล.788 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES788 Economics for Environmental Management

 

           ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในการแก้ปัญหา บทบาทของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการพิจารณาโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ การควบคุมภาวะปัญหามลพิษ ตลอดจนการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับการจัดการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม

           The study on economics aspects of environmental problems by using current economics theory, role of economics analysis in decision making on development and control of pollution. These will include mitigation programs and economics on alternative section along with environmental management. 

วล.789 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES789 Law and Regulation Measures for Maintaining the Environmental Qaulity

 

           ศึกษานโยบาย เหตุผล หลักเกณฑ์ การบังคับใช้และผลกระทบต่อสังคมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

The study on policy, reasons, principle, law reinforcement and impact of law concerning the management and conservation of natural resources and to study the jurisprudence which relates to the international problems of environment.

 

วล.795 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล

3 (2-3-7)

ES795 Coastal Resources Management and Marine Pollution

 

           ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล  ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระยะยาว

The study on the management of coastal resources and pollution for sustainable development.

วล.796 กระบวนการทางนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำกร่อย

3 (2-3-7)

ES796 Ecology Processes in Estuarine Environment

 

           แหล่งน้ำกร่อยเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเป็นพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งนี้น้ำจืดและทะเล ดังนั้นเนื้อหาในวิชานี้จะพูดถึงกระบวนการทั้งทางเคมีและชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในระบบนิเวศน้ำกร่อย  โดยกล่าวถึงลักษณะทั่วไป เช่น ลักษณะของดินตะกอน พืชพรรณ ทั้งหญ้าทะเลและป่าชายเลน รวมไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในแหล่งน้ำกร่อย รวมไปถึงการลักษณะทางชีวธรณีเคมีที่เกี่ยวกับวัฏจักรของคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในแหล่งน้ำกร่อย

           Estuarine areas are one of the most dynamic ecosystems due to the influence of freshwater and saline water.  This course will focus on chemical and biological processes occurring in the estuary.  The course will describe the features within the estuary e.g. sediment characteristics and vegetation including seagrass and mangrove and how these features influence the processes occurring. The biogeochemical cycling of carbon, nitrogen and phosphorus are discussed.

วล.797 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

3 (2-3-7)

ES797 Environmental Impacts on Coastal Aquaculture

 

           เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วยผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง  ทั้งอาหารที่เหลือจากการบริโภค ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะเลี้ยง  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินในบริเวณชายฝั่ง ดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์ในดินตะกอน มีการศึกษาในภาคสนาม

           This course pays attention on impacts of aquaculture on the coastal environment. The introduction of water feed, faecal material, and their resulting degradation products influence, both water and sediment qualities. Nutrients fluxes, ecosystem indicators and sediment organic matter enrichment will be focused.  Field trip is required.

- กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์การวิจัยและการเรียนรู้ในสถานการณ์วิชาการปัจจุบัน

วล.706 ปัญหาพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES706 Special Problem in Environmental Science and Technology

 

           การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกอย่างเป็นระบบในประเด็นปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโลยีภายใต้การควบคุม/แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

           In depth systematic research on a specific topic related to environmental science and technology under the supervision of advisor(s).

วล.798 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1

3 (2-3-7)

ES798 Selected Topics in Environmental Science and Technology 1

 

           ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ หรือการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

Focusing on newly invented technology/knowledge or interdisciplinary corresponding to the alteration, international or national, of environment.

วล.799 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2

3 (2-3-7) 

ES799 Selected Topics in Environmental Science and Technology 2

 

           ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ หรือการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

           Focusing on newly invented technology/knowledge or interdisciplinary corresponding to the alteration, international or national, of environment.

 

 

หมวดวิทยานิพนธ์

 

วล.800 วิทยานิพนธ์

12

ES800 Thesis

 

           การปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

           Systematically carrying out a research related to environmental science and technology based upon the overall understanding of creating and implementing the newly gained knowledge under the supervision of thesis advisor and the approval of the committee

วล.803 วิทยานิพนธ์

36

ES803 Thesis

 

           การปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

           Systematically carrying out a research related to environmental science and technology based upon the overall understanding of creating and implementing the newly gained knowledge under the supervision of thesis advisor and the approval of the committee.

     

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายวิชาในหลักสูตร

การจบการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

  1. 1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  2. 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
  3. 3. ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
  4. 4. ได้ระดับ P (ผ่าน)ในการสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาแผน ข และ แผน ก 2)
  5. 5. ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ(สำหรับนักศึกษาแผน ก)
  6. 6. ได้ระดับ S ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)
  7. 7. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)(สำหรับนักศึกษา แผน ก)
  8. 8. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสสระ/ปัญหาพิเศษ

ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสสระ/ปัญหาพิเศษ

ติดต่อหลักสูตร :

ติดต่อหลักสูตร :

ที่อยู่ :    หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ :  02 564 4444-59 ต่อ 2213 หรือ 2208

โทรศัพท์/โทรสาร :  02 564 4480

Email:  คุณธนัชพร ดวงจันทร์    tanut_saw@hotmail.com

         ผศ. ดร. สมบูรณ์ กีรติประยูร   sxk49@yahoo.com

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์