Loading...

ระบบการจัดการศึกษา

     1.1   ระบบ

            ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ

     1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

            เปิดรายวิชา วล.392 การฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง)

     1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

            ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

2. การดำเนินการหลักสูตร

     2.1   วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                   วัน – เวลาราชการปกติ  

                   ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

                   ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนมกราคม – พฤษภาคม

                   ภาคฤดูร้อน           เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

     2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561  ข้อ 14

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

            การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือ การคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย