Loading...

รายวิชาในหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

รายวิชาในหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร วท. ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน:

วล.500 สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES.500 Systematic Environment

(ไม่นับหน่วยกิต)

การศึกษาลักษณะองค์ประกอบและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งทางด้านน้ำ ด้านอากาศ ด้านเสียง ด้านป่าไม้ ด้านดิน ด้านชุมชนเมือง ฯลฯ ในเชิงที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา และการประเมินสถานการณ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ข้างต้น ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของระบบต่างๆ ทางนิเวศวิทยา

 

2. หมวดวิชาบังคับ

 

วล.601 เทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.601 Technology for Controlling of Environmental Quality

 

ศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์ประกอบในสิ่งแวดล้อม โดยบอกถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบนั้น กับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะนำความสัมพันธ์นั้นไปหาค่าความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ทาง สถิติและการสร้างแบบจำลองให้สอดคล้องกับระบบสิ่งแวดล้อม

 

วล.602 การวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 (1-3-4)

ES.602 Research for Environmental Management

 

ศึกษาและวิจัยประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การป้องกันบำบัด การจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

วล.700 บัณฑิตสัมมนา

1 (1-0-8)

ES.700 Graduate Seminar

 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอผลงานในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมที่จัดให้มีขึ้น

 

3. หมวดวิชาเลือก

ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

 

วล.615 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

3 (2-3-7)

ES.615 Air Pollution , Noise and Vibration Measurement

 

ศึกษาวิธีการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทั้งในกรณีการวัดสำรวจ การติดตามตรวจสอบสำหรับสารมลพิษ ทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เช่น การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ภายในสถานประกอบการ ในบรรยากาศ การตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

 

วล.616 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศ

3 (2-3-7)

ES.616 Air Pollution Impact Assessment

 

ศึกษาถึงวิธีการประเมินผลกระทบด้านอากาศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่น ศึกษาการฟุ้งกระจายของมลพิษทางอากาศโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีพื้นฐานของการแพร่กระจายสมมติฐานและการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

 

วล.617 การประเมินผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน

3 (2-3-7)

ES.617 Noise and Vibration Impact Assessment

 

ศึกษาถึงทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน การเกิดและผลกระทบและศึกษาเทคโนโลยีสำหรับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เนื่องจากการพัฒนาโครงการใด ๆ

 

วล.618 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

3 (3-0-9)

ES.618 Noise Pollution and Vibration Control

 

ศึกษาทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน เนื่องจากการพัฒนาโครงการใด ๆ หรือกิจกรรมชั่วคราวที่อาจก่อให้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทำนายผลของการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อการเลือกมาตรการที่ให้ผลดีที่สุด

 

วล.619 การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.619 Environmental Monitoring Planning

 

การศึกษาการจัดทำมาตรการลด/แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ จากโครงการพัฒนา เพื่อเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

วล.625 การวางแผนการจัดการขยะ

3 (2-3-7)

ES.625 Solid Waste Management Plan

 

ศึกษาสาเหตุของการเกิดขยะและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่มีต่อปริมาณ และชนิดของขยะและสิ่งปฏิกูล การคาดการณ์ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการวางแผนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.635 การควบคุมสารพิษและกากของเสียอันตราย

3 (2-3-7)

ES.635 Toxic Substances and Hazardous Wastes Control

 

ชนิด และสมบัติต่างๆของสารพิษ และกากของเสียอันตราย ปฏิกิริยา ความเป็นพิษ อันตรายที่สามารถเกิดขึ้น แนวทางในการควบคุม กำจัด โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย  มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.636 เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.636 Clean Technology

 

ศึกษาถึงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดปัญหาน้อยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาวิธีการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมประเภทต่างๆ ซึ่งมองทั้งในแง่ผลดีและผลเสียของการนำกลับมาใช้ใหม่และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ ด้วย

 

วล.637 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES.637 Environmental Management Accounting

 

มาตรการ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน การจัดการสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์  การพัฒนา การใช้เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติต่างๆ  ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมที่สมเหตุสมผล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.638 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES.638 Community and Environment

 

ชุมชน ลักษณะของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การได้ข้อมูล ข้อโต้แย้ง ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการ มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.639 การค้าและสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES.639 Trade and Environment

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้า ความเชื่อมโยงของประเด็นสิ่งแวดล้อมและการค้า มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ ความตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค

 

วล.645 มลพิษทางน้ำและการตรวจวิเคราะห์

3 (2-3-7)

ES.645 Water Pollution and Analysis

 

แหล่งกำเนิดและสาเหตุของมลพิษทางน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ

 

วล.646 จุลชีววิทยาน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES.646 Wastewater microbiology

 

จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัด กลไกในการย่อยสลายและการกำจัดสารพิษ จลศาสตร์จุลชีววิทยา

 

วล.647 เคมีของน้ำและน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES.647 Water and Wastewater Chemistry

 

จลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ การตกตะกอนและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันในน้ำ

 

วล.655 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-9)

ES.655 Strategic Environmental Assessment

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการการตัดสินใจ การประเมินศักยภาพของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และความต้องการนโยบายและแผนงาน  และวิธีการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การกลั่นกรองและกำหนดขอบเขต การประเมินสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอทางเลือก การประเมินทางเลือก การติดตามตรวจสอบ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

วล.656 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3 (3-0-9)

ES.656 Environmental Sustainable Development

 

การวิเคราะห์ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  วิวัฒนาการและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การวิเคราะห์และประเมิน-ความยั่งยืน  การวิเคราะห์การตัดสินใจ-การพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงปฏิบัติ รวมถึงหลักการตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

 

วล.657 สิ่งแวดล้อมและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

3 (3-0-9)

ES.657 Environment and Sufficiency Economy

 

สิ่งแวดล้อมและแนวปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ที่ทรงชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความพอเพียงหรือความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

 

วล.658 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืดเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES.658 Systematic Aquatic Ecology

 

การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ทั้งในสภาพน้ำนิ่งและน้ำไหลอย่างมีระบบ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพของแหล่งน้ำ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ความสัมพันธ์กับทรัพยากรอื่นๆ ในแหล่งน้ำจืด

 

วล.659 การประเมินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

3 (3-0-9)

ES.659 Water Resources Project Evaluation

 

การศึกษาหลักการและลักษณะรายละเอียด โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำประเภท และขนาดต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม ทางเศรษฐกิจสังคมและทางด้าน สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ และข้อเสียเบื้องต้นของโครงการ การหารูปแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

 

วล.665 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.665 Technology for Environment and Natural Resources Management

ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่เชิงตัวเลข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  รีโมทเซนซิงและการวิเคราะห์โมเดลเชิงพื้นที่ โดยเน้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

วล.666 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3 (2-3-7)

ES.666 Geograpic Information Systems Applications

 

ศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบและฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเวกเตอร์ ได้แก่ การได้มาซึ่งข้อมูล เทคนิคในการแก้ไขและเข้ารหัส โครงสร้างการเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การพัฒนาโมเดล และวิธีการนำเสนอข้อมูล ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาคำตอบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.667 รีโมทเซนซิงเทคโนโลยี

3 (2-3-7)

ES.667 Remote Sensing Technology

ศึกษาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงและระบบของการได้มาซึ่งข้อมูลทางด้านรีโมทเซนซิงจากดาวเทียม วิธีการประมวลผลและการแปลตีความข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การจำแนกประเภทข้อมูลภาพหลายช่วงคลื่น การแสดงและเน้นข้อมูลภาพ และเทคนิคในการประเมินค่าความถูกต้อง เน้นการประยุกต์ใช้ด้านการจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน การติดตามตรวจสอบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.668 แผนที่และจีพีเอสเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.668 Maps and GPS for Environmental Management

ศึกษาหลักการพื้นฐานในการทำแผนที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) หลักการด้านจีออเดซี (geodesy) และ วิธีการในการกำหนดตำแหน่ง  เรียนรู้การนำทางโดยใช้เครื่อง GPS แบบมือถือ มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.669 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.669 Geo-informatics for Environmental Management

การบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านรีโมทเซนซิง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.675 การจัดการสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง

3 (2-3-7)

ES.675 Built Environment Management

 

ศึกษาความสำคัญ องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ กับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

 

วล.676 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 (3-0-9)

ES.676 Environmental Management for Ecotourism

ศึกษาแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมทั้งมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละประเภท โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

 

วล.677 วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน

3 (2-3-7)

ES.677 Science and Technology for Antiqueness Conservation

ศึกษาเทคนิควิธีในการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการตรวจวัดสภาพ และปกป้องการเสื่อมสภาพที่เกิดจากกระบวนการทำลายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (Biodeterioration) โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

 

วล.678 นิเวศวิทยาเมืองกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 (3-0-9)

ES.678 Urban Ecology and Sustainable Development

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการประยุกต์แนวคิดและหลักการมาใช้กับสภาพแวดล้อมเมือง ด้วยกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บูรณาการหลักการระบบนิเวศกับประเด็นปัญหาของเมือง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบรรเทาผลกระทบ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

 

วล.679 การวางแผนอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.679 Urban and Environmental Conservation Planning

ศึกษาขอบเขต และความสำคัญของการอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมในระดับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิดในการอนุรักษ์ กระบวนการ และวิธีการวางแผนอนุรักษ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

 

วล.685 นิเวศวิทยาเชิงปริมาณสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 (2-3-7)

ES.685 Quantitative Ecology for Researches in Environmental Science and Natural Resources

แนวคิดการให้เหตุผลในเชิงปริมาณโดยเฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาโดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงการทบทวนวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติและแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เหล่านั้น การได้มาของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของหลักการทางด้านนิเวศวิทยา และการนำเสนอและการวิเคราะห์วิจารณ์ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

 

วล.686 นิเวศวิทยาเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES.686 Systematic Ecology

เน้นระบบโดยรวมของหน่วยตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยา โดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นการกล่าวถึงระบบทางนิเวศวิทยา ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่ จากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์เชิงระบบทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อการจัดจำแนกและการจัดลำดับ และรวมถึงการนำเสนอและการวิเคราะห์วิจารณ์ของการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหล่านั้น มีทั้งการบรรยายและการศึกษาดูงานภาคสนาม

 

วล.687 ป่าไม้และอิทธิพลของป่าไม้

3 (3-0-9)

ES.687 Forest and Their Influences

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของป่าไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการแพร่กระจายและอิทธิพลของสังคมพืชป่าไม้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น (local) ภูมิภาค (regional) และระดับโลก (global)

 

วล.688 นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์

3 (3-0-9)

ES.688 Tropical Ecology and Conservation

ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนในเชิงนิเวศวิทยา โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล ในด้านของการกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงผลการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ โดยมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การวิเคราะห์/วิจารณ์ผลงานที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

วล.689 นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

3 (3-0-9)

ES.689 Policies and Administration of Natural Resources and Environment in Thailand

การวิเคราะห์นโนบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะของประเทศไทย ทั้งในส่วนของความเป็นมา การดำเนินการในปัจจุบัน และสถานภาพปัจจุบัน รวมถึงแนวทางที่เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีเพื่อการดำเนินการต่อไป โดยการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

วล.695 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 (2-3-7)

ES.695 Principles of Natural Resources and Environment Management

ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานภาคสนาม

 

วล.696 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งเชิงระบบ

3 (2-3-7)

ES.696 Systematic Marine and Coastal Ecology

ศึกษานิเวศวิทยาทางทะเลและบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นระบบต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก

 

วล.697 การประเมินผลกระทบและการควบคุมมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง

3 (2-3-7)

ES.697 Coastal and Marine Pollution Impact Assessment and Control

ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเลที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบยั่งยืนในระยะยาว

 

วล.698 วนศาสตร์ในเมือง

3 (3-0-9)

ES.698 Urban Forestry

 

ศึกษาการจัดการต้นไม้และพืชพรรณในเขตเมืองเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น รวมถึงการศึกษาเอกลักษณ์ของวนศาสตร์ในเมืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและต้นไม้ในเมือง บทบาทและประโยชน์ของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.699 การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-7)

ES.699 Public Relation and Participation on Environmental Aspect

ศึกษารูปแบบแนวทางการจัดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคสนาม

 

วล.706 ปัญหาพิเศษทางด้านการควบคุมมลพิษ

3 (1-4-9)

ES.706 Special Problem in Pollution Control

การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกอย่างเป็นระบบในประเด็นปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษภายใต้การควบคุม/แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วล.707 ปัญหาพิเศษทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (1-4-9)

ES.707 Special Problem in Environmental Management

 

การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกอย่างเป็นระบบในประเด็นปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การควบคุม/แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วล.715 มลพิษทางอากาศและการควบคุมขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES.715 Advanced Air Pollution and Control

ศึกษาที่มาของสารมลพิษทางอากาศและแหล่งกำเนิน วิธีการควบคุมรวมถึงระบบบำบัดสารมลพิษทางอากาศ ทั้งในกรณีมลพิษทางอากาศที่เป็นอนุภาคและที่อยู่ในรูปก๊าซ

 

วล.725 การแปรสภาพขยะเมืองให้เป็นพลังงาน

3 (2-3-7)

ES.725 Recovery Energy from Municipal Solid Waste

ศึกษาคุณสมบัติและกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของขยะเมืองเพื่อแปรสภาพให้เป็นพลังงาน รวมทั้งศึกษาการใช้เทคโนโลยีการนำมวลชีวภาพจากขยะเมืองเพื่อแปรสภาพให้เป็นพลังงานและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.726 การแปรสภาพขยะอินทรีย์

3 (2-3-7)

ES.726 Waste Recovery and Biological Conversion Product

 

ศึกษาแนวทางในการแปรสภาพและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การประเมินวัฎจักรชีวิต ระบบและกระบวนการในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพในการแปรสภาพขยะอินทรีย์สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.727 ภูมิสารสนเทศเพื่อการควบคุมขยะมูลฝอย

3 (2-3-7)

ES.727 Geo-informatics for Solid Waste Control

 

การบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านรีโมทเซนซิง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการควบคุมขยะมูลฝอย มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.735 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES.735 Advanced Environmental Toxicology

ศึกษาถึงวิธีการนำเอาศาสตร์ด้านพิษวิทยามาวิเคราะห์และนำมาสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอันตรายเนื่องจากสารพิษต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เพื่อการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

 

วล.736 การจัดการกากสารพิษและกากของเสียขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES.736 Advanced Hazardous Waste Management

 

การจำแนกชนิดและคุณสมบัติ แหล่งกำเนิดวิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ง การจำกัด หลักการ และวิธีการลดปริมาณ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินการของภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาและการรายงาน

 

วล.737 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย

3 (3-0-9)

ES.737 Waste Utilization Technology

 

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสียจากเทศบาล การเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสียและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.745 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

3 (2-3-7)

ES.745 Wastewater Treatment Technology

 

การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ  การบำบัดและการจัดการกากตะกอน  การกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

วล.746 การบำบัดน้ำเสียขั้นก้าวหน้าและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

3 (2-3-7)

ES.746 Advanced Wastewater Treatment and Water Reuse

การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมมเบรนเทคโนโลยี ปฏิกิริยาออกซิชันแบบก้าวหน้า  การแลกเปลี่ยนไอออน การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

 

วล.755 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-9)

ES.755 Environmental Risk Assessment

ความรู้พื้นฐานทางการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การจำแนกอันตราย การประเมินการสัมผัส คุณลักษณะของความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ กรณีศึกษา

 

วล.756 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ

3 (3-0-9)

ES.756 Life Cycle Assessment and Management

แนวคิดวัฏจักรชีวิต หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงปริมาณ การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฏจักรชีวิต

 

วล.757 แหล่งน้ำนิ่งขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES.757 Advanced Limnology

 

ศึกษาแหล่งน้ำจืดที่เป็นแหล่งน้ำนิ่ง ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น ทะเลสาบ บ่อ บึง หนอง และ     ที่เกิดโดยการสร้างของมนุษย์ เช่น อ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนหรือแหล่งน้ำจากการขุดเก็บกัก หรือบ่อพักน้ำ และศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและแหล่งน้ำนั้น ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำนิ่ง ปัญหาผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้ไข โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

วล.758 การฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด

3 (2-3-7)

ES.758 Restoration of fresh waters

 

หลักการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดและกลับสู่สภาพเดิม กลยุทธ์ในการฟื้นฟู การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำและการป้องกันการเปลี่ยนแปลง การควบคุมปริมาณธาตุอาหารพืชในแหล่งน้ำ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการใช้สิ่งมีชีวิต การสร้างสังคมพืชน้ำ การรักษาสมดุล

 

วล.759 การควบคุมมลพิษจากแหล่งที่ไม่ระบุจุดกำเนิด

3 (3-0-9)

ES.759 Nonpoint Source Pollution Control

ประเภท ความสำคัญและปัญหาของมลพิษจากแหล่งที่ไม่ระบุจุดกำเนิด กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายเกี่ยวกับมลพิษที่ไม่ระบุแหล่งกำเนิด  ผลกระทบต่อดิน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินกับมลพิษไม่ระบุแหล่งกำเนิดในชุมชนเมือง การวางแผน การจัดการและควบคุมมลพิษ มีการศึกษานอกสถานที่

 

วล.765 การประมวลผลข้อมูลภาพด้านรีโมทเซนซิง

3 (2-3-7)

ES.765 Remote Sensing Image Processing

 

ศึกษาการประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบนพื้นโลกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการปรับแก้ค่าความผิดพลาดเชิงรังสีและเรขาคณิต การปรับแก้ค่าความผิดพลาดของชั้นบรรยากาศ การเน้นข้อมูลภาพ เทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูลภาพขั้นสูง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และการวิเคราะห์ติดตามการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ด้านรีโมท  เซนซิงในการหาคำตอบสำหรับการติดตามตรวจสอบและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.766 รีโมทเซนซิงสำหรับเมือง

3 (2-3-7)

ES.766 Urban Remote Sensing

 

ศึกษาระบบของรีโมทเซนซิง ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและเทคนิคในการจำแนกประเภทข้อมูลภาพขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เมืองและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมทั้งการศึกษารีโมทเซนซิงช่วงคลื่นความร้อน การจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษาโดมความร้อนของเมือง  การวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบรูปแบบการขยายตัวของเมืองด้วยการใช้เทคนิคทางด้านรีโมทเซนซิง มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.767 โมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบราสเตอร์

3 (2-3-7)

ES.767 Raster Analysis and Modeling

ศึกษาโมเดลทางทรัพยากรธรรมชาติและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องมือทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบราสเตอร์ โดยเน้นการศึกษาด้วยโมเดลแบบราสเตอร์รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการใช้โมเดล การผสมผสานระหว่างการใช้ข้อมูลภาพและโมเดลพื้นผิวราสเตอร์อย่างง่าย แนวความเชิงคิดพีชคณิตแผนที่และการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูลแบบราสเตอร์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.768 โมเดลและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

3 (2-3-7)

ES.768 Spatial Analysis and Modeling

ศึกษาทฤษฎีและพัฒนาการของโมเดลในการประมวลผลข้อมูลและรูปแบบเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวความคิดเชิงพื้นที่  ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มของข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับเชิงพื้นที่ มีการศึกษาภาคปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่

 

วล.769 การฝึกงานด้านภูมิสารสนเทศ

3 (0-0-12)

ES.769 Geo-informatics Training

 

การฝึกงานด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทะเบียนจากผู้บรรยาย ประเมินผลการศึกษาโดยหน่วยงานที่ให้การฝึกงานและผู้บรรยาย

 

 

วล.775 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (3-0-9)

ES.775 Advanced Environmental Impact Assessment and Environmental Management

ศึกษาถึงการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาและการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว

 

วล.776 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าและแหล่งศิลปกรรม

3 (3-0-9)

ES.776 Environmental Management for Old Towns and Cultural Properties

ศึกษาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของเมืองเก่า และแหล่งศิลปกรรม ทั้งในระดับจุลภาค และในระดับมหภาค ตลอดจนการใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่า เป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

 

วล.777 การจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

3 (3-0-9)

ES.777 Environmental Management in Natural Sites

ศึกษาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้ทุกประเภท ทั้งหาดทรายหาดหินชายทะเลและเกาะ ทะเลสาบหนองและบึง น้ำตกและแก่ง โป่งพุร้อน ภูเขา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรณีสัณฐานและภูมิลักษณะวรรณา ถ้ำ และแม่น้ำคูคลอง โดยประยุกต์ใช้สหวิทยาการในด้านต่างๆ และเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโดยรอบ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคสนาม

 

วล.778 การใช้ที่ดินและการวางผังเมืองขั้นสูง

3 (2-3-7)

ES.778 Advanced Land Use and Urban Planning

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการใช้ที่ดินของเมือง การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาเมือง กระบวนการ เทคนิค และวิธีการในการวาง/จัดทำผังเมือง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงแนวทางการนำผังไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

 

วล.779 นโยบายและการบริหารสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง

3 (3-0-9)

ES.779 Urban and Environmental Policy and Management

ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับในการกำหนดนโยบายและการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมของเมือง โดยมีการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคสนาม

 

 

วล.785 การจัดการระบบนิเวศ

3 (2-3-7)

ES.785 Ecosystem Management

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีและหลักการทางด้านนิเวศวิทยากับการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการโดยเฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่นชีววิทยาเพื่อการการอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น โดยกระบวนการการเรียนการสอนนั้น ประกอบด้วยการบรรยายและการวิเคราะห์วิจารณ์สถานการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

วล.786 แบบจำลองและการวิเคราะห์ทางด้านสถิติในเชิงพื้นที่สำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 (2-3-7)

ES.786 Models and Spatial Statistical Analysis for Researches in Environmental Sciences and Natural Resources

 

ทฤษฎีและการจัดสร้างแบบจำลองต่างๆ ตั้งแต่แบบจำลองพื้นฐานซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงแบบง่าย ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบหลายตัวแปร การแปลงค่าในเชิงเส้นตรง ไปจนถึงรูปแบบจำลองในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การวิเคราะห์ทางด้านสถิติเชิงพื้นที่ ดัชนีของรูปแบบสภาพภูมิประเทศ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความน่าจะเป็น ทั้งนี้จะรวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุด เช่น ชุดข้อมูลสิ่งมีชีวิตและชุดข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม

 

วล.787 กรณีศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาเชิงปริมาณทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 (2-3-7)

ES.787 A Practicum in Quantitative Ecology for Managing Environment and Natural Resources

 

การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง/สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และ/หรือห้องปฏิบัติการ โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางด้านนิเวศวิทยาเชิงปริมาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้เหตุและผลในเชิงทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานภาคสนาม

 

วล.788 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (3-0-9)

ES.788 Advanced Environmental Economics

 

ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในการแก้ปัญหา บทบาทของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการพิจารณาโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ การควบคุมภาวะปัญหามลพิษ ตลอดจนการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับการจัดการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม

 

วล.789 กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

3 (3-0-9)

ES.789 Advanced Environmental Law

 

ศึกษานโยบาย เหตุผล หลักเกณฑ์ การบังคับใช้และผลกระทบต่อสังคมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

 

วล.795 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล

3 (2-3-7)

ES.795 Coastal Resources Management and Marine Pollution

ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล  ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระยะยาว

 

วล.796 กระบวนการทางนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำกร่อย

3 (2-3-7)

ES.796 Ecology Processes in Estuarine Environment

แหล่งน้ำกร่อยเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเป็นพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งนี้น้ำจืดและทะเล ดังนั้นเนื้อหาในวิชานี้จะพูดถึงกระบวนการทั้งทางเคมีและชีวภาพที่เกิดขึ้นภายในระบบนิเวศน้ำกร่อย  โดยกล่าวถึงลักษณะทั่วไป เช่น ลักษณะของดินตะกอน พืชพรรณ ทั้งหญ้าทะเลและป่าชายเลน รวมไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในแหล่งน้ำกร่อย รวมไปถึงการลักษณะทางชีวธรณีเคมีที่เกี่ยวกับวัฏจักรของคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในแหล่งน้ำกร่อย

 

วล.797 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

3 (2-3-7)

ES.797 Environmental Effects of Coastal Aquaculture

 

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วยรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีการดำเนินการอยู่ในประเทศไทยต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง  ทั้งนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการเพาะเลี้ยงทั้งอาหารที่เหลือจากการบริโภค ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะเลี้ยง  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินในบริเวณชายฝั่ง ประเด็นที่สนใจในการเรียนการสอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร ดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์ในดินตะกอน

 

วล.798 การปลูกป่าเพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ

3 (3-0-9)

ES.798 Forest Plantation for Watershed Management

 

ศึกษาความรู้พื้นฐานของขบวนการทางอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีต่อปริมาณน้ำ ความเสถียรภาพของดิน คุณภาพน้ำและอื่นๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ทางด้านวนวัฒนวิทยาในการปลูกป่าเพื่อการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำและภูมิภาค มีการศึกษานอกสถานที่

 

4. การค้นคว้าอิสระ

 

วล.701 การค้นคว้าอิสระ

6

ES.701 Independent Study

 

การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุม/แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

 

5. วิทยานิพนธ์

 

วล.800 วิทยานิพนธ์

12/36

ES.800 Thesis

 

การปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ตามกรอบแนวทางการดำเนินการตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การมีจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและ/หรือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์