Loading...

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1

มธ.100    พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                                          3 (3-0-6)

TU100    Civic Engagement

ปลูกฝังจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทำโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ

            Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.

 

มธ.101    โลก อาเซียน และไทย                                                            3 (3-0-6)

TU101    Thailand, ASEAN, and the World

            ศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสำนึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

            Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.

 

มธ.109  นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ                                           3 (3-0-6)

TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset

            การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม

            Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation.

 

หมวดมนุษยศาสตร์

มธ.102    ทักษะชีวิตทางสังคม                                                               3 (3-0-6)

TU102    Social Life Skills

            ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม

            Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture

 

มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง                                                       3 (3-0-6)

TU108  Self-Development and Management

            การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน

            Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.         

 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

มธ.103    ชีวิตกับความยั่งยืน                                                                3 (3-0-6)

TU103    Life and Sustainability

            การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน  

            This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.

 

 

มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา                                                      3 (3-0-6)

TU107  Digital Skill and Problem Solving

            ทักษะการคิดเชิงคำนวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมือาชีพ

            Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and professional online communication.

 

หมวดภาษา

มธ.050    พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ                                                   3 (3-0-6)

TU050    English Skill Development                                                   (ไม่นับหน่วยกิต)

            ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป

            Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.

 

มธ.104    การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                                      3 (3-0-6)

TU104    Critical Thinking, Reading, and Writing

            พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสำคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นำไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective presentation techniques.

 

มธ.105    ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                                              3 (3-0-6)

TU105    Communication Skills in English

            พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา

            Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines related to students’ field of study.

 

มธ.106    ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร                                              3 (3-0-6)

TU106    Creativity and Communication

            กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

            Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and social levels.

 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2

มธ.155    สถิติพื้นฐาน                                                                        3 (3-0-6)

TU155    Elementary Statistics

            ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกำลังสอง

            To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.

 

สษ.296   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1                                     3 (3-0-6)

EL296    English for Academic Purposes 1

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ. 172 หรือ มธ.105

            พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยการสรุปความ การให้คำนิยาม การบรรยายขั้นตอนและกระบวนการ การให้คำสั่งและคำแนะนำ การอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และการอธิยายความเหมือนและความต่าง

Prerequisite: EL 172 or TU 105

            This course focuses on students’ English listening, speaking, reading and writing skills in English for academic purposes. The course content includes summarizing, giving definitions, describing processes, giving instructions, explaining cause and effect relationships, and describing compare and contrast relationships           

 

มธ.122    กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                        3 (3-0-6)

TU 122   Law in Everyday Life

            ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

            To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives.

 

 

มธ.124    สังคมกับเศรษฐกิจ                                                                3 (3-0-6)

TU 124   Society and Economy

            แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วนำสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ

            To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of culture and institutions on the social and economic system.

 

อซ.125   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน                                                     3 (3-0-6)

AS 125   Introduction to ASEAN

            ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน

            An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes the overview of ASEAN countries in social, political, economic, cultural and ideological aspects.

           

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วท.111   ชีววิทยา 1                                                                         3 (3-0-6)

SC111    Biology 1

            ชีววิทยาเบื้องต้นของสัตว์  โครงสร้างและกระบวนการทำงานเพื่อการดำรงชีพของสัตว์ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจำแนกสัตว์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ การสืบพันธุ์ พฤติกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของสัตว์

            Fundamental biological concepts of animals, structures and basic metabolic processes of animal at molecular, cell, tissue, organ, system, and individual levels, structures and functions of nucleic acids in genetic inheritance, animal classifications, growth and development, reproduction, behavior, evolution, and ecology of animals.       

 

วท.112   ชีววิทยา 2                                                                         3 (3-0-6)

SC112    Biology 2

            ชีววิทยาเบื้องต้นของพืช  โครงสร้าง สรีรวิทยา และธรรมชาติของพืช พลังเคลื่อนไหวและกระบวนการทำงานเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต    การจัดจำแนกพืช    การสืบพันธุ์  วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของพืช

            Fundamental biological concepts of plants, structures, physiological and natural aspects of plants, energetic and basic metabolic processes for life, plant classifications, reproduction, evolution, and plant ecology.

 

วท.121   เคมี 1                                                                              3 (3-0-6)

SC121    Chemistry 1

            โครงสร้างอะตอม เลขควอนตัม การจัดเรียงอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนวงนอกสุด การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปริมาณสัมพันธ์ ร้อยละสัดส่วนธาตุในสารประกอบ พันธะเคมี สภาพไฟฟ้าลบ พันธะไอออน พันธะโคเวเลนซ์ โครงสร้างลิวอิส ประจุตามสูตร ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน กฎของแก๊สอุดมคติ ค่าคงที่แก๊ส แก๊สผสม ของเหลว แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล พันธะไฮโดรเจน แผนภูมิวัฏภาค ความเข้มข้น สมบัติคอลลิเกทิฟ ของแข็งแบบผลึก ของแข็งอสัณฐาน เซลล์หน่วย อุณหเคมี ความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ความร้อนจำเพาะ ปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาคายความร้อน กฎทางอุณหพลศาสตร์ กฎของเฮสส์                Atomic structure, Quantum numbers, Electron configuration, Valence electron, Electromagnetic radiation, Stoichiometry, Percent composition, Chemical Bonds, Electronegativity, Ionic bond, Covalent bond, Lewis structure, Formal charge, VSEPR theory, Molecular geometry,  Properties of representative and transition elements, Electron affinity,  Ideal gas law, Gas constant, Gas mixture, Liquids and solutions, Intermolecular forces, Hydrogen bond, Phase diagram, Concentration units, Colligative properties, Crystalline and amorphous structures, Unit cell, Thermochemistry, Heat, Heat transfer, Specific heat, Endothermic reactions, Exothermic reactions, Thermodynamic law, Hess’s law.     

 

วท.122   เคมี 2                                                                              3 (3-0-6)

SC122    Chemistry 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท. 121

            จลนพลศาสตร์ สมการกฎอัตรา ค่าคงที่อัตรา อันดับของปฏิกิริยา สมการกฎอัตราในรูปปริพันธ์ ครึ่งชีวิต พลังงานก่อกัมมันต์ สารมัธยันตร์ สมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอริเย กรด-ด่าง ความแรงของกรดและด่าง ค่าคงที่สมดุลกรดและด่าง พีเอช ผลของไอออนร่วม การไทเทรตกรด-ด่าง สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า สมการรีดอกซ์ แผนภาพเซลล์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน แบตเตอรี่ เคมีอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การอ่านชื่อ สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ปฏิกิริยาสำคัญของสารประกอบอินทรีย์ ประโยชน์และความสำคัญของสารประกอบอินทรีย์

Prerequisite:  Have taken SC121

            Chemical kinetics, Rate law, Rate constant, Reaction order, Integrated rate law, Half-life, Activated energy, Chemical equilibrium, Equilibrium constant, Le Chatelier’s principle, Acids and bases, Acid ionization constant, Base ionization constant, pH, Common ion effect, Acid-base titration, Buffer solution, Electrochemistry, Redox reactions, Cell diagram, Standard electrode potential, Battery, Organic chemistry, Hydrocarbons, Nomenclature, Organic compounds with functional groups, Important reactions of organic compounds, Uses and importance of organic compounds.

 

วท.135   ฟิสิกส์ทั่วไป                                                                       3 (3-0-6)

SC135    General Physics

            หลักการทางฟิสิกส์และการประยุกต์  เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง  กลศาสตร์  ของไหล  อุณหพลศาสตร์  การสั่นและคลื่น  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่

            Principles of physics and applications; the subject covers topics in mechanics, fluids, thermodynamics, Vibration and waves, electricity and magnetism, electromagnetic waves, optics and modern physics.

                                     

วท.161   ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                             1 (0-3-0)

SC161    Biology Laboratory 1                                                                            

วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.111

            ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.111

Prerequisite : Have taken SC111 or currently taking SC111

            Experiments related to the contents in SC111

วท.162   ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                             1 (0-3-0)

SC162    Biology Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน  :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.112

            ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา  วท.112

Prerequisite : Have taken SC112 or currently taking SC112

            Experiments related to the contents in SC112

 

วท.171   ปฏิบัติการเคมี 1                                                                  1 (0-3-0)

SC171    Chemistry Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วท.121

            ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.121

Prerequisite : Have taken SC121 or taking SC121 in the same semester

           Experiments related to the contents in SC121

 

 

วท.172    ปฏิบัติการเคมี 2                                                                  1 (0-3-0)

SC172    Chemistry Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.122

            ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.122

Prerequisite :  have taken SC122 or taking SC122 in the same semester

            Experiments related to the contents in SC122

 

วท.185    ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป                                                             1 (0-3-0)

SC185     General Physics Laboratory 

            หลักการทางฟิสิกส์และการประยุกต์  เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง  กลศาสตร์  ของไหล  อุณหพลศาสตร์  การสั่นและคลื่น  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  และฟิสิกส์ยุคใหม่

            Principles of physics and applications; the subject covers topics in mechanics, fluids, thermodynamics, vibrations and waves, electricity and magnetism, electromagnetic waves, optics and modern physics.

 

ค.218    แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1                                                   3 (3-0-6)

MA218   Calculus for Science 1

            ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  กฎลูกโซ่    อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ 
ปฏิยานุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ในทางเรขาคณิต อนุกรมอนันต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.111  หรือ  ค.211  หรือ  ค.216  หรือ คป.101

             Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic functions and transcendental functions, the chain rule, derivative of implicit functions, higher order derivatives, applications of derivative, differential and its applications, antiderivatives, indefinite integrals, techniques of integration, definite integral and geometric applications of integral, infinite series.

Note: There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of  MA111 or  MA211 or MA216  or  AM101

 

ค.209     แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น                                         3 (3-0-6)

MA209   Calculus and Elementary Differential Equations

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้  ค.218

            ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยและความหมายทางเรขาคณิต อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย กฎลูกโซ่ ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและการประยุกต์ ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง วิธีการหาผลเฉลยผลเฉลยทั่วไปและผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้กับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เมทริกซ์ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสอบได้ ค.219

Prerequisite : Have earned credits of MA218

            Limits and continuity of functions of several variables, partial derivatives and the interpretation in geometry, higher order partial derivatives, implicit partial differentiation, the chain rule, total differentials and its applications, maxima and minima of functions of two variables and its applications, first and second order differential equations, method for determining general solutions and particular solution of differential equations and the application in modeling of scientific problems, matrices, solution of system of linear equations, eigenvalues, eigenvectors, systems of differential equations and its applications.

Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned credits of  MA219

 

วท.301   การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               3 (3-0-6)

SC301    Entrepreneurships in Science and Technology

            แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การศึกษาความเป็นไปได้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนธุรกิจ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Concepts of entrepreneurship, structures of business plans, starting up  or developing business, feasibility study, basic knowledge on finance and investment, marketing, production, human resource management and  developing a business plan. and field studies    .

 

 วิชาบังคับในสาขา

วล.201    นิเวศวิทยา                                                                         3  (2-3-4)

ES 201   Ecology

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.112 

(ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ศึกษา วล.206)

            โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศธรรมชาติ เน้นหนักเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ วัฏจักรของสสารและพลังงาน รวมทั้งห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารที่เกิดการหมุนเวียนในระดับต่างๆ ของชีวิต การเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการคงตัวของสังคม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of SC 112 

(Not counted for student have earned credits of ES 206)

            The structure and functions of the natural ecosystem, with particular emphasis on the habitat, matter and energy cycle, food chain and food web that circulate in various levels of life. The alterations of the balance of the ecosystem, environmental influences upon the stability of the community, adaptations of living organisms to the changes of the environment, throughout the evolution of life and field trip.

วล.202    ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         2 (2-0-4)

ES202    Research Methodology and Academic Writing for Environmental Science

            การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และการจัดทำรายงานเชิงวิชาการเพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน วัตถุประสงค์ วิธีการ การวิจารณ์ผล รูปแบบของการอ้างถึงและการอ้างอิง และจรรยาบรรณของนักวิจัย

            Application of scientific methodology and academic writing for environmental science researches, focusing on the creation of literature review, hypothesis, objective, method, discussion, citation and reference and the ethics of researcher.

 

วล.211    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน                                                  3 (3-0-6)

ES211    Fundamentals of Environmental Science

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.112

            พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวธรณีเคมี พลังงาน และผลกระทบจากประชากรมนุษย์ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น การขยายตัวของเมือง มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กลยุทธการใช้และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite:  Have taken SC112

            Fundamentals of environmental science, biogeochemical cycles, energy and human population impact on natural ecosystems biodiversity, including man-made ecosystems, urban sprawling, pollution, global climate change, solid waste and hazardous waste. Strategies for the use and restoration of the earth’s environment and natural resources. Field study are conducted.

 

วล.251    สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาน้ำจืด                                                  3 (2-3-4)

ES 251   Aquatic Ecology and Environment

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม และมลพิษของน้ำจืด ทั้งระบบน้ำนิ่งและน้ำไหล ในสภาพทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการปรับตัวและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite:  Have taken ES 201

            Environment and pollution of aquatic ecosystem in both standing water and running water within the natural and man-made systems with particular emphasis on physical, chemical and biological properties. This includes the environmental relationship, adaptation and distribution of flora and fauna, the utilization and development of such resources, and the environmental impact from water resource developments with field trip visit.

 

วล.301    การประยุกต์ใช้สถิติในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                         3 (2-3-4)

ES 301   Application and Implementation of Statistics for Environmental Science

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รวมถึงเลือกหรือกำหนดหน่วยตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            Application of statistics for environmental science related topics; including descriptive statistics, comparison, relationship, sampling technique and design of the experiment.

 

วล.302    การควบคุมและการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม                                    3 (3-0-6)

ES 302   Control and Prevention for Environmental Pollution

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.211

            วิธีการควบคุม ป้องกันมลพิษ และการบริหารจัดการแหล่งกําเนิดมลพิษจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสถานประกอบการ การแพร่กระจายของมลสาร จากแหล่งกําเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ

Prerequisite : Have earned credits of ES201 or ES211

            Study on control and environmental pollution prevention measures, management of pollution sources from industries, agriculture activities, and work places. Study of pollutant distribution from source to environment in soil, water and air systems.

 

วล.303    เทคโนโลยีฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากมลพิษ                                        3 (3-0-6)

ES 303   Environmental remediation technology from pollution    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.211

            ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่างๆในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีฟื้นฟูและเทคโนโลยีในการบำบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีฟื้นฟูที่เหมาะสมกับมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : Have earned credits of ES201 or ES211

            Environmental problems caused by contamination of substances in the environment. Direct and indirect impacts on the environment. Impact on living organisms in the environment. Restoration and environmental pollution treatment technologies in the physical, chemical and biological processes. Selection of appropriate remediation technologies for environmental pollutants.

 

วล.304    เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                             3 (2-3-6)

ES 304   Geo-information Technology for Environmental Management

            ทฤษฎีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก รีโมทเซนซิง และแผนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            A fundamental theoretical of geo-information technology, including geographic information systems (GIS), global positioning systems (GPS), remote sensing and maps as an analysis tools for science and environmental technology and natural resources management applications. Field study are conducted.

 

 

วล.311    มลพิษทางอากาศและเสียง                                                       3 (2-3-4)

ES 311   Air and Noise Pollution

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วท.122, วท.135 และ วล.201

            ศึกษาทฤษฎีด้านมลพิษอากาศและมลพิษทางเสียง รวมถึงแหล่งกำเนิดและลักษณะของผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษามีทั้งการบรรยายในห้อง และ การปฏิบัติการในสภาพสิ่งแวดล้อม

Prerequisite : Have earned credits of SC122, SC135 and ES201

            Study of air pollution and noise pollution theory. Include sources and characteristics of impacts on humans and the environment. The relevant laws and standards. The study included both lectures and environmental practices.

 

วล.312    การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                        3 (2-3-4)

ES 312   Water and Waste Water Analysis for Environmental Engineering

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา คม. 226

            หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ      ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการอ่านและแปลผลที่ถูกต้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of CM226

            Principles and standardized biological chemical physical techniques of water and waste water treatment in laboratory understanding and proper interpretation of the analysis and field trip.

 

วล.313    เทคโนโลยีการควบคุมสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย                                     3 (2-3-4)

ES 313   Technology of Solid Waste and Excreta Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.211

            ปัญหาการจัดการขยะ แหล่งกําเนิด ชนิด และคุณลักษณะของสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย ทั้งจากชุมชน และอุตสาหกรรม ศึกษาขั้นตอนการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่การกําเนิด การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การขนส่ง และการกําจัด ตลอดจนเทคโนโลยีการควบคุมเพื่อลดปริมาณ การนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์การกําจัดขยะ การวางแผนการจัดการขยะ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of ES201 or ES211

            Problems in solid waste management, sources, types and properties of solid waste from both community and industry. Study of solid waste management and technology in planning, collection, transportation, treatment, recycling, and disposal including site visit.

 

วล.314    การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม                                           3 (3-0-6)

ES 314   Environmental risk assessment

            คำจำกัดความของความเสี่ยง การระบุสารพิษอันตรายและดัชนีชี้วัด เส้นทางการได้รับสารพิษและการคำนวณปริมาณที่ได้รับ การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและการเปรียบเทียบ ปัจจัยของความไม่แน่นอน การจัดการความเสี่ยง

            Risk definition, hazard identification and hazard index, route of exposure and dose calculations, quantitative and comparative risk evaluation, uncertainty factors, risk management.

 

วล.351    การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง                                                      3  (3-0-6)

ES 351   Urban Environment Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            นิเวศวิทยาเมือง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โครงสร้างและองค์ประกอบของเมือง บทบาทและประเภทของเมือง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองและเทคโนโลยีสำหรับเมือง การวิคราะห์ปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศเมืองและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            Urban ecology Human settlements Structure and composition of the city Role and type of city Physical environment Land Use, Economic, Social and Cultural, Urban development and technology for the city. Analysis of problems and impacts on urban ecosystems and urban environment. Urban environmental Management and field trip.

 

วล.352    สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ทะเล น้ำกร่อย และชายฝั่งทะเล                   3 (2-3-4)

ES 352   Ecology and Environment of Marine Estuarine and Coastal Zone

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            ระบบนิเวศของระบบทะเล น้ำกร่อย และชายฝั่งทะเล โดยเน้นหลักความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการเป็นอยู่ การปรับตัว และการกระจายตัวของสัตว์และพืช ภาวะมลพิษและผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในระบบต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในเขตอบอุ่น เขตร้อน โดยศึกษาจากสภาพจริงในประเทศไทย ตามแหล่งระบบนิเวศวิทยาทะเล น้ำกร่อย และชายฝั่งทะเล มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            Marine, estuarine and coastal zone ecology and environments including mangrove forests, seagrass beds, coral reefs, beach and mud flats are clarified. The influence of coastal environments on adaptation and distribution of flora and fauna is also included. In addition, human impact and utilization of resources and environment as well as pollution of the coastal areas both in tropical and temperate regions are discussed. In some cases, example in Thailand is evaluated. Field trip excursion is necessary for additional experience.

 

 

วล.353    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน                                                  3 (2-3-4)

ES 353   Soil Environmental Science

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วท.122 

            คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน องค์ประกอบที่มีอิทธิต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน วัฏจักรของสารอินทรีย์และอาหารของพืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of SC 122 

            The physical and chemical properties of soil, factors influencing the soil fertility, the soil organisms functions, organic matter, and nutrient cycles and field trip.

 

วล.354    สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าไม้                                                   3 (2-3-6)

ES 354   Forest Ecology and Environment

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้ง โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ พลวัต การหมุนเวียนของธาตุอาหารและคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าของระบบนิเวศป่าไม้ของโลก บทบาทของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการจัดการระบบนิเวศป่าไม้เพื่อผลิตสินค้าและบริการทางนิเวศวิทยาจากการใช้หลักการวิธีปฏิบัติด้านวนวัฒนวิทยา การปลูกป่า ระบบวนเกษตร และวนศาสตร์ชุมชนสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            A fundamental theories and principles of forest ecology including structure, function, dynamics, carbon and nutrient cycling, biodiversity and wildlife of the world forest ecosystems. Roles of environmental scientists in manipulating forest ecosystem to produce goods and ecological services using principles of silvicultural practices, forest plantation, agroforestry and community forest for environmental management. Field study are conducted.

 

วล.355    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน                                  3 (2-3-4)

ES 355    Principles for sustainable management of natural resources

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            หลักการและแนวทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการระบบนิเวศ และแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมหรือถูกคุกคาม

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            Principles and their application for sustainable management of natural resources, including the ecosystem management and the process of rehabilitation and restoration of the currently threatened, deteriorated, or disturbed.

 

วล.391    ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม                                                   1 (0-3-0)

ES 391   Environmental Issues and Solving Complex Problems

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.202

            บูรณาการหลักวิชา และ ทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถแยกแยะ สังเคราะห์ วิเคราะห์ประเด็นจากข้อมูลต่างๆในปัจจุบันที่มีจำนวนมากในโลกออกไลน์ เพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

Prerequisite : Have earned credits of ES202

            Integration of principles and theories to be applied to systematically solve complex problems in the environment. To distinguish, synthesize and analyze information from world current online information. In order to properly present the facts to the public in accordance with environmentalist ethics.

 

วล.392    การฝึกภาคสนาม                                                       1 (ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง)

ES 392   Field Training

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

            การปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมง ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหหกิจ และภาคเอกชน การประเมินผลจะพิจารณาผลการประเมินจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน การจัดทํารายงาน การนําเสนอผลปฏิบัติงาน วัดผลด้วยระดับ S หรือ U

Prerequisite :  Have taken ES courses at least 30 credits.       

            Field training at least 180 hours which could be within one period or two periods after the second semester of the third school year, (S/U only).

 

วล.401    เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        3 (3-0-6)

ES 401   Environmental Impact Assessment Methodology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201

            หลักการ ระเบียบเทคนิค วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ การคาดการณ์ การประเมิน การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทำแผนในการเสนอแนะมาตรการการป้องกันและแก้ไขและวิธีการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการความขัดแย้ง และแผนการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมก่อนดำเนินการ

Prerequisite : Have earned credits of ES201

            Environmental Impact Assessment (EIA) techniques, procedures and methodologies for various development projects including scoping, prediction, assessment, public rearing, economic evaluation, and EIA report preparations plus mitigation measure , conflict management, appropriate monitoring plans.

 

วล.402    กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                              3 (3-0-6)

ES 402    Environmental Law

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.211

            หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการพิทักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตัวบทกฎหมายต่างๆ      ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาวะมลพิษด้านต่างๆ สำหรับน้ำ อากาศ และพื้นดิน มาตรการในการควบคุม ตลอดจนศึกษากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite : Have earned credits of ES201 or ES211

            Principles of environmental law about pollution control in case of water air and land includes its importance.

 

วล.412    เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ                                  3 (2-3-4)

ES 412   Technology of Water Pollution Management and Control

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.312

            สาเหตุและปัญหาที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ คุณสมบัติของน้ำเสีย และผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม วิธีการป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำ วิธีการและกระบวนการในการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมระบบบำบัด ตลอดจนแนวทางและมาตรการในการควบคุมปัญหามลพิษทางน้ำ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of ES 312

            Sources and problems of water pollution, chemical compounds in waste water, the impact of water pollution on the environment, waste water control and treatment system, policy and measures in solving water pollution problems and field trip.

วล.413    เทคโนโลยีการควบคุมของเสียอันตราย และกากอุตสาหกรรม                  3 (3-0-6)

ES 413   Technology of Hazardous Waste and Industrial Wastes Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.313

            ชนิดของเสียอันตราย กากอุตสาหกรรม แหล่งการเกิดของเสีย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบําบัด และกำจัดของเสียอันตราย และกากอุตสาหกรรม การจัดการและการ ขนส่ง กระบวนการบําบัด การเผา การทําให้คงตัวและการทําให้แข็งตัว การฝังกลบและการฟื้นฟูสถานที่

Prerequisite : Have earned credits of ES313

            Types of hazardous waste, industrial waste, and environmental impacts, control and disposal technology, Study in hazardous waste management including transportation, incineration, stabilization, solidification, land-fill and also site remediation.

 

วล.451    อากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ             3 (3-0-6)

ES 451   Climate Change and Disaster Management

            เรียนรู้ เข้าใจ ถึงเหตุปัจจัย และการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน รวมถึงกระบวนการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอนความเป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัยพิบัติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            To understand cause, effect and adaptation for climate change, global warming. Including disaster management to prevent, avoid, reduce or transfer disasters possibility. And increase potential of problem management to prepare for negative impacts of the disasters to environment. Field trip to disaster management preparedness center/office.

 

วล.491    โครงงานพิเศษ                                                                     1 (0-3-0)

ES 491   Special Project

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.391

            ปฏิบัติงานวิจัยในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในหรือต่างประเทศ โดยจะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ การจำแนกปัญหา การจัดทำแบบเสนอโครงการ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัย

Prerequisite : Have earned credits of ES391

            Carrying out a research relative to environmental problems under the supervision of research advisor and co-advisor(s) (if applicable), either internal or international issue, starting from identifying the problem, composting the proposal, handling the research, analyzing the data, writing the report and presenting the research.

 

วิชาบังคับเลือกนอกสาขา

คม.207   หลักเคมีอินทรีย์                                                                   3 (3-0-6)

CM 207  Organic Chemistry Principle

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วท. 122

            สเตอริโอเคมี กลไกของปฎิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิกและอิเล็กโตรฟิลิก อนุมูลอิสระ การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

Prerequisite: Have earned credits of SC 122

            Stereochemistry, Mechanisms of nucleophilic and electrophilic substitution, Free radicals, Molecular rearrangements, Polycyclic aromatic hydrocarbons, Heterocyclic compounds.

 

คม.226   เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                          3 (2-3-4)

CM 226  Quantitative Analytical Chemistry

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท. 122

            บทนำทางเคมีวิเคราะห์ การจำแนกวิธีวิเคราะห์และขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การประเมินข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคคัลเลอริเมตรี หลักการวิเคราะห์โดยการชั่งน้าหนักและการวัดปริมาตร การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตด้วยปฏิกิริยาการตกตะกอน การไทเทรตด้วยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์ และโพเทนชิโอเมตรี

Prerequisite: Have taken SC 122

            Introduction of analytical chemistry, classification of analytical methods, steps of quantitative analysis, statistics treatment of analytical data, colorimetry, gravimetric analysis, acid-base titration, precipitation titration, complexometric titration, redox titration and potentiometry.

 

 

ทช.201   จุลชีววิทยา                                                                        3 (3-0-6)

BT 201   Microbiology

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษา วท.111 และ วท.112

                   หรือ  2. เคยศึกษา วท.113

            ชนิด รูปร่าง ลักษณะ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์  อนุกรมวิธาน  การจำแนกและตรวจสอบจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์และผลกระทบของจุลินทรีย์ต่อระบบนิเวศ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และการประยุกต์

Prerequisite : 1. Have taken SC111 and SC112

                  or  2. Have taken SC113

            Types, morphologies, characteristics, growth, metabolisms, and reproduction of microorganisms, taxonomies, classifications and identifications of microorganisms, relationship and influences of microorganisms on ecosystems, controls of microorganisms, immunology, and applications.

 

ทช.282   ชีวเคมี                                                                           3 (3-0-6)       

BT 282   Biochemistry

วิชาบังคับก่อน : 1. เคยศึกษาวิชา วท.111 หรือ วท.112 หรือ วท.113

                   และ 2. เคยศึกษาวิชา วท.122 หรือ วท.123 หรือ วท.127

            โครงสร้าง  บทบาททางชีวภาพ  และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ กรดนิวคลีอิก  รวมทั้ง เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การจำลองดีเอ็นเอ  การลอกรหัส  การแปลรหัส  และการควบคุมการแสดงออกของยีน

Prerequisite : 1. Have taken SC111 or SC112 or SC113

                  and 2. Have taken SC122 or SC123 or SC127

            Structures, biological roles and metabolism of biomolecules, i.e. carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, including enzymes and enzyme kinetics, DNA replication, transcription, translation, and control of gene expression.

 

ทช.284   ปฏิบัติการชีวเคมี                                                                 1 (0-3-0)

BT 284   Biochemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วิชา ทช.281 หรือ ทช.282

            ปฏิบัติการเสริมทักษะทางทฤษฎีของวิชา ทช.281 หรือ ทช.282

Prerequisite : Have taken or currently taking BT 281 or BT 282

            Laboratory approaches in Biochemistry or Fundamental Biochemistry.

วิชาเลือกในสาขา

วล.206    นิเวศวิทยาขั้นพื้นฐาน                                                            3 (3-0-6)

ES 206   Fundamental Ecology

            (ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ศึกษา วล.201)

            ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศโครงสร้าง การหมุนเวียนของพลังงานและธาตุอาหาร  การเพิ่มของประชากร และการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมนุษย์

            (Not counted for student have earned credits of ES 211)

            The relationship of living organism and their environment, ecosystem structure and the management of food and energy cycle, population dynamics and the management and control by human on their environment.

 

วล.266    สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                3  (3-0-6)

ES 266   Environment and Sustainable Development

            ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา บทเรียนจากอดีต ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Relationships between development and the environment. Lessons from the past. Problems and impact on environmental quality from development. Environmental planning to reduce conflicts between development and environmental conservation and field trip.

 

วล.267    การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ                              3 (3-0-6)

            สำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

ES 267   Map and Aerial Photograph Interpretation for Environmental Analysis

            หลักการทางด้านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ การอ่านและตีความแผนที่ภูมิประเทศ สัณฐานโลกและเส้นโครงแผนที่ การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            The principles of map and aerial photograph, topographic map interpretation, map projection, including aerial photo interpretation for environmental study and field trip.

 

วล.268   ระเบียบวิธีและเทคนิคในการพิทักษ์และวางแผนสิ่งแวดล้อม                   3 (3-0-6)

ES 268   Methods and Techniques of Environmental Quality Protection and Planning

            ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการป้องกันมลพิษทางด้านอากาศ ทางดิน ทางน้ำ ทางเสียง ขยะมูลฝอย กากของเหลือใช้ที่เป็นอันตราย ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไข ตลอดจนวิธีการเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

            Basic knowledge essential to control air pollution, water pollution, noise pollution, domestic waste, dangerous solid waste, environmental quality planning steps including concerned techniques and methods.

 

วล.269    หลักการวางแผนทางนิเวศวิทยา                                                 3 (3-0-6)

ES 269    Principles of Ecological Planning

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.206

            หลักการวางแผนโดยตั้งอยู่บนรากฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาด้าน การพัฒนาลุ่มน้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและหลักการทางนิเวศวิทยา ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of ES 201 or ES 206 

            Principles of planning based on ecological knowledge essentially in various development plans watershed development, tourism development, industrial development, basic economic development with case study of development planning without consideration on logical aspects. Including method of environmental and ecological impact in development planning in both macro and micro level and field trip.           

 

วล.276    ประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม                                            3 (3-0-6)

ES 276    Population Resources and Environment

            ความหมายประชากร และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์

            Definition population, environmental and natural resources impact, land use human resettlement including those impacts from various kinds of resources utilized by human.

 

วล.326   การควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ                                 3 (2-3-4)

ES 326   Workplace Environmental Control

            สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ พิษวิทยาและช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของสารอันตราย ค่ากำหนดหรือค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้ โรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการควบคุมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาวะอนามัยของผู้ประกอบการ

            Environmental factors that induce physical, chemical, and biological hazards, industrial toxicology, route of entry, threshold limit values, industrial diseases, environmental monitoring and analysis, hazard evaluation and control.

 

วล.327    มลพิษทางดิน                                                                     2 (2-0-4)

ES 327   Soil Pollution

            กระบวนการทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์  ของมลพิษทางดิน แหล่งที่มาของสารพิษ  สาระสำคัญต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษในดิน  และองค์ประกอบที่สำคัญ  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษต่าง ๆ  การเคลื่อนย้ายของสารพิษ การประเมินผลทางสถิติ เทคนิคการชักตัวอย่าง รวมทั้งแนวทางป้องกันและควบคุมมลพิษในดิน

            Chemical biological and physical process of soil pollution, source of pollutants, toxic substances in soil and main components, bio-chemical reactions of toxic substances, transport of toxic substances, statistical evaluation, sampling techniques, prevention and control pollutants in soil.

 

วล.328    คุณภาพอากาศภายในอาคาร                                                     3 (3-0-6)

ES 328    Indoor air quality

            ชนิดและที่มาของสารมลพิษภายในอาคาร ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ การสืบสวนเหตุอาคารป่วย การคำนวณอัตราการระบายอากาศภายในอาคาร การควบคุมและแนวทางการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            Types and sources of indoor air pollutants, residential effects, indoor air samplings and measurements, sick building investigation, indoor air ventilation calculations, control and mitigation of problems, related regulations.

 

วล.329    สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                                                           3 (3-0-6)

ES 329   Environment and Energy

            ทรัพยากรพลังงาน การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง วิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจ นโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Energy resources, development and utilization of energy, energy conservation, environmental problems from energy utilization, air pollution, noise pollution, energy crisis and economic, politic in local and other countries and field trip.

 

วล.336    เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการทรัพยากรในสถานประกอบการ               3 (3-0-6)

ES 336   Appropriate Technology and Resources Development

            การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากร กลไกที่ถูกนำมาใช้ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คำนึงถึงความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Environment Carrying Capacity) ของสถานประกอบการ ระบบองค์กรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

           Study of resource management technology, administrative measures, regulation, and laws concerning environmental carrying capacity of work place. Organization technology and decision-assisted tools for development and planning of resource utilizations.

 

วล.337   ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ                    3 (3-0-6)        

ES 337   Safety and Accident Prevention

            ความหมายและความสำคัญของความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน ความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีผลกระทบต่อการบาดเจ็บ และการเกิดอุบัติภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพ เทคนิคการจัดการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันอันตราย กฎหมาย มาตรฐาน และบทบาทหน้าที่ของบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Importance and definitions of safety system, safety control and accidental prevention in workplace. Factors affecting work safety, injury and accident from occupation. Safety control and measures. Safety laws and standards, safety personnel, management techniques and preventive measures including field trip.

 

วล.338   ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณกว้าง                                                    3  (3-0-6)

ES 338   World Wide Environmental Problems

            สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก ลักษณะ/แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

            The change of the world environmental, cause of the change and the way for decreasing the impact.

 

วล.339   ชีววิทยาสำหรับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                  3 (3-0-6)        

ES 339   Biology for Environmental Engineering

            ความรู้พื้นฐานทางแบคทีเรียวิทยา เซล และโครงสร้างของเซล การเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย การถ่ายทอดพลังงานและสารอาหาร ความสำคัญของแบคทีเรียต่อวัฏจักรของคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ การประยุกต์ใช้แบคทีเรียและจุลชีพเพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการบำบัดในธรรมชาติ

            The fundamental bacteriology including cell and cell structure, bacteria production, growth as well as energy and nutrient transfer is described, the importance of microorganism on biogeochemical cycle of nutrients particularly carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur. The applications of microbe for bioremediation, biodegradation of pollutant and xenobiotics in the environments are also discussed.

 

วล.346   การระบายอากาศในสถานประกอบการ                                          3 (3-0-6)        

ES 346   Workplace ventilation

            ลักษณะสมบัติของสารมลพิษในอากาศ การเจือจางสารมลพิษในสถานประกอบการ การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ การออกแบบท่อลม ท่อดูดอากาศ และพัดลม การคำนวนความดันทั้งหมด ความดันอันเนื่องมาจากความเร็ว และความดันสถิต การตรวจสอบการระบายอากาศ มาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

            Characteristics of airborne contaminants, contaminant dilution, local exhaust systems ventilation, designs for duct, hood and fan, calculations of total pressure, velocity pressure and static pressure, ventilation monitoring, standards and regulations in workplace ventilation.

 

วล.347    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                  3  (3-0-6)

ES 347   Introduction to Environmental Engineering

            หน่วยต่างๆ และการเปลี่ยนหน่วย ลักษณะสมบัติของน้ำและอากาศ การละลาย สมดุลเคมี กฎเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล การจัดหาน้ำสะอาดและเทคโนโลยีที่ใช้ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดอากาศเสียและการออกแบบระบบบำบัด   เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตราย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

           Units and changes of units, water and air properties, solubility, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, fluid mechanics, water supply and involved technologies, wastewater treatment, air pollution treatment and control designs, hazardous treatment and field trip.

วล.348   เคมีของน้ำ                                                                         3 (3-0-6) 

ES 348   Water Chemistry

            หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และเข้าใจกระบวนการทางเคมีของน้ำ ทั้งในน้ำธรรมชาติและน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงสมดุลเคมีของน้ำ กระบวนการรีดอกซ์ การละลายน้ำ การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆในน้ำที่มีผลต่อกระบวนการทางชีวภาพ

           Basic principles and applications in analyzing and understanding the chemical processes of water with both natural and wastewater. Chemical equilibrium of water, Redox process, water solubility and pH change including the reactions in water that affect the biological processes.

 

วล.349   เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพัฒนายั่งยืน                                            3  (3-0-6)

ES 349   Clean technology for sustainable development

           หลักการและแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใม่ให้เกิดของเสียและมลพิษ โดยมุ่งเน้นในภาคอุตสาหรรมและพลังงาน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

           Principles and their application for sustainable development by cleaner technology for minimize pollution release to the environment, including the technology selection for zero waste and pollution. Focusing on industry and energy section and field trip.

 

วล.356   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                                             3  (3-0-6)

ES 356   Eco-Tourism

            หลักการและวิธีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Principle and methods in eco-tourism and management. The course will provide insight to a variety of eco-tourisms including agro-tourism, natural tourism and cultural tourism. Students will get the experience from field trip.

 

วล.366   การป่าไม้ภายในประเทศ                                                          3 (2-3-4)

ES 366   Internal Forestry

            ป่าไม้และการป่าไม้ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของของพัฒนาการ สถานการณ์ และปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            General understanding of Thailand’s forestry in development, current situation and issues. Discussion and excursion will be the major implementation tools and field trip.

 

วล.367   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับนักสิ่งแวดล้อม                            3 (2-3-6)

ES 367   Geographic Information Systems for Environmentalist

            แนวความคิดพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เน้นการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ของโลกด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Fundamental concepts of geographic information systems (GISs) with a focus on natural resources and environmental management applications, including acquisition, manipulation, and analysis of geospatial data using geographic information systems. Field study are conducted.

 

วล.368   นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์                                                3 (3-0-6)

ES 368   Wildlife Ecology and Conservation

            หลักการทางนิเวศวิทยาของประชากรสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่ ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์สัตว์ป่า มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Ecological principles governing wild animal populations, habitats, and the relationship of these principles to the environment, including wildlife conservation principles. Field study are conducted.

 

วล.376    การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา                       3  (3-0-6)

ES 376   Public Relations and Participation in Development Projects

            การให้ข่าวสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนกลยุทธ์ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ เพื่อให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Information and publicity on development projects. Strategies to involve the public in the perception, sharing, and decision-making processes of different types of development projects. To achieve environmental objectives. And the acceptance of all parties involved.

 

วล.377    ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและเมือง                                                      3  (3-0-6)

ES 377   Cultural and Urban Landscape

            ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผ่านลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของพื้นที่ในเมือง วิเคราะห์เอกลักษณ์ คุณค่า และความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรมและภูมิทัศน์เมือง การวางแผนจัดการเพื่อรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมให้คงอยู่และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองและภูมิทัศน์เมือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            The relationship between human creativity in different cultures and the geographical environment reflected through the physical and functional aspects of urban space. Identity, Value and Importance of Urban Heritage and Landscape. Planning to maintain the cultural landscape is consistent with the current natural and cultural environment of society. Laws related to the conservation and restoration of cities and urban landscapes. and field trip.

 

วล.378    การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและการจัดการท้องถิ่น                                3  (3-0-6)

ES 378   Integrated Environmental and Local Management

            ลักษณะของชุมชนในด้านสภาพแวดล้อมของการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ขีดความสามารถ และศักยภาพของชุมชน เพื่อนำไปสู่การผสมผสานและบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่าง เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสม โดยเน้นให้มีการศึกษา เรียนรู้ และทำงาน/กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

            The economic, political, social, intellectual and cultural aspects of the community are analyzed in terms of the factors that influence participation. Capabilities And the potential of the community. To lead the integration and integration of knowledge in various fields. For appropriate local communities environmental management. The focus is on education, learning and work / activities with local communities.

 

วล.386    เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม                                      3  (3-0-6)

ES 386   Survey Technology of Environment Data

            วิธีการทำแผนที่ด้วยการสำรวจภาคพื้นดิน การสำรวจด้วยเข็มทิศ การสำรวจด้วยกล้องทีโอโดไลท์ และ ระบบดาวเทียมระบุตำแหน่ง (GNSS) แบบ RTK. การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการบันทึกข้อมูลของดาวเทียม ศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน และทางด้านภูมิศาสตร์ ในการวางแผนการจัดการทางสิ่งแวดล้อม  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Mapping method with ground survey by compass, theodolite and satellite GNSS (RTK) surveys, UAV and remotely sensed image processing. Study of natural resources, environment, land use and geography for environmental management and planning and field trip.

 

วล.387   รีโมทเซนซิงเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                 3 (2-3-4)

ES 387   Introduction to Remote Sensing for Environmental Resources Analysis

            หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางด้านรีโมทเซนซิง รวมทั้งศักยภาพ ข้อจำกัด เครื่องมือ ขั้นตอน หลักการของการได้มาซึ่งข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้กับงานด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศป่าไม้ ทะเล เมือง เป็นต้น มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Principles, theories and techniques of remote sensing including potentials, limitations, instrumentations and unique requirements, in order to acquire the data, analyzing and applying a wide range of imagery types for environmental resources, forest, marine and urban ecosystems and field trip.

 

วล.416    เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ                                          3 (2-3-4)

ES 416    Technologies for air pollution control

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.311

            ทฤษฎีพื้นฐาน การควบคุมอนุภาคด้วยการตกตัว การใช้ไซโคลน สครับเบอร์ การตกตัวด้วยไฟฟ้าสถิตย์ และถุงกรอง การควบคุมก๊าซและไอระเหยด้วยการดูดซับ การดูดกลืน และการใช้เตาเผา การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

Prerequisite : Have earned credits of ES311

            Fundamental theories; particulate controls by gravitational settling, cyclone, scrubber, electrostatic precipitator, and bag filtration; gas and vapor controls by adsorption, absorption, incineration; controls of sulfur oxides, controls of nitrogen oxides.

 

วล.426    แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับงานด้านมลพิษทางอากาศเบื้องต้น         3 (3-0-6)        

ES 426   Introduction for Air Pollution Modeling

            ทฤษฎีพื้นฐานของการแพร่กระจาย และการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินผลกระทบทางด้านอากาศในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            The theory of dispersion and the mathematical modeling for predicting the impact of air pollution, the best of evaluation for the environmental impact of the air and field trip.

 

วล.427    พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                              3 (2-3-4)

ES 427   Environmental Toxicology

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วท.111  และ วท.122

            ผลของสารพิษที่มีต่อมนุษย์ การตรวจสอบและควบคุมสารพิษทางเคมี และของเสียทางกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม  และการเลือกวิธีการจัดการกับของเสียเหล่านี้ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of SC 111 and SC 122

            Toxic substances and their effects on human physiology detection and control of chemical toxic and radioactive wastes in the environment: alternative disposal learn and techniques and field trip.

วล.436    การตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางเสียง                                        3 (3-0-6)

ES 436   Measure and Control of Noise Pollution

            ศึกษาวิธีการติดตามตรวจสอบมลพิษทางเสียงรวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและมาตรการต่างๆ สำหรับการควบคุมมลพิษทางเสียง โดยการศึกษามีทั้งการบรรยายในห้อง และ การปฏิบัติการ

            Study for the noise pollution monitoring and technologies and mitigations for noise pollution control.  The study included lecture, practice and field trip.

 

วล.437   การประเมินผลกระทบด้านมลพิษอากาศและเสียง                               3 (3-0-6)

ES 437   Air and Noise Pollution Impact Assessment

            ศึกษาวิธีการประเมินผลกระทบด้านอากาศและเสียง เนื่องจากการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษอากาศ และ/หรือ เสียงในสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษามีทั้งการบรรยายในห้อง และ การปฏิบัติการ

            Study for methodologies of air and noise impacts assessment from development of projects or activities, which may effect on air and / or noise pollution for environmental management. The study included lecture, practice and field trip.

 

วล.438    เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักวิทยาศาสตร์                                3 (3-0-6)

ES 438   Environmental Economics for Scientist

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.201 หรือ วล.206

            ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Prerequisite  : Have earned credits of ES 201 or ES 206     

            Economic aspects of environment problems by using economic analysis. The study on problems and effective solutions to the problem for scientist by using theory and role of economic analysis.

 

วล.456   สิทธิในการแพร่ และการค้าคาร์บอน                                              3 (3-0-6)

ES 456    Carbon Emission and Carbon Trading

            การปลดปล่อยก๊าซ CO2 หรือเทียบเท่า จากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง    ภาคเกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงก๊าซที่เกิดจากกองขยะ การประเมินจากการปลดปล่อยก๊าซ CO2 และก๊าซที่เทียบเท่า CO2 สำหรับการค้าคาร์บอนมุ่งเน้นในด้านกระบวนการ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเป็นข้อจำกัด

            Carbon emission or carbon dioxide equivalent from industry, transportation, agriculture, and land use, including gases from landfill by assess from carbon emission and carbon dioxide equivalent, for carbon trading stress to the procedure, the condition and international regulation both of the vendor and the buyer and all condition to the limitation.

 

 

วล.466   การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล                                   3  (3-0-6)

ES 466    Conservation and Development of Coastal Resources

            ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและชายฝั่งทะเล รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ การอนุรักษ์และแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            The study will cover the topics on coastal resources, physical and biological factors influencing resources in the coastal areas. Impacts from coastal resources utilization either directly or indirectly will be clarify. The application of coastal conservation and sustainable development on the coastal zone will also be focus. Field trip is also necessary for additional experience.

 

วล.467    การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ                                       3  (3-0-6)

ES 467   Conservation and Development of Water Resources

            การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Water resources development approach for agriculture, industry and utility with water conservation, the effective solutions to the problem including problem prevention from water resources development and field trip.

 

วล.468    การอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ                                                  3  (3-0-6)

ES 468   Conservation of Natural Heritage

            แนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ โดยศึกษาตัวอย่างการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ของแหล่งธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและการศึกษาในภาคสนาม

            Concepts, criteria and methods for conserving natural resources and the environment of natural sites. Study on the ecological development of domestic and foreign natural resources. Both theoretical and field studies.

 

วล.469    การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม                                                  3  (3-0-6)

ES 469   Conservation of Cultural Heritage

            แนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยเน้นแหล่งศิลปกรรมประเภทต่างต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ผ่านอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และกฎบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมรดกทางวัฒธรรมในประเทศ ทั้งในระดับจุลภาค โดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และในระดับมหภาค ได้แก่ การกำหนดนโยบายและการใช้มาตรการทางผังเมือง การศึกษามีทั้งภาคทฤษฏีและการศึกษาในภาคสนาม

            Concepts, criteria and methods for preserving cultural heritage. It is abstract and concrete, focusing on different types of art. At international level through the Convention on the Protection of World Heritage and associated charter. For cultural inheritance in the country, at the micro level by using the scientific method. At the macro level, the policy and urban planning measures. Both theoretical and field studies. 

 

 

 

วล.476  การวางแผนการใช้ที่ดินและการวางผังเมือง                                     3  (3-0-6)

ES 476  Land Use and Urban Planning

            บทบาทและหน้าที่ของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของเมือง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินและการวาง  ผังเมืองเบื้องต้น แนวคิดการวางผังเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            The role and function of the city Land Use in the City Infrastructure Factors that influence the physical, economic, social, cultural and environmental changes of the city. Data Collection Method Data analysis and assess the situation for land use and urban planning. Urban planning concepts in Thailand and Abroad and field trip.

 

วล.477    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการภัยพิบัติ                           3  (2-3-4)

ES 477   Geo-Informatics for Disaster Management

            การระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิ่ง เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง การประเมินอันตราย ความเปราะปราง รวมถึงความเสียหายจากภัยพิบัติ เพื่อการเตรียมพร้อม วางแผนและตัดสินใจ ในช่วงก่อนเกิดภัย ช่วงที่เกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            Integrated geographic information system and remote sensing to use for, risk, hazard, vulnerable, impacts assessment and management. To prepare, plan and make decision during the pre-disaster, disaster and post-disaster for the environmental impacts mitigation. Field trip to disaster management preparedness center/office.

วล.478   การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล                                                       3 (3-0-6)

ES 478   Coastal Zone Management

            พื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่น้ำกร่อย อ่าว แนวปะการัง และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยของชุมชน เทคนิคการการลดผลกระทบต่างๆ หลักการการบริหารและจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลในลักษณะบูรณาการ

            The coastline, estuaries, lagoons, coastal wetlands and fringing coral reefs. Impacts on coastal ecosystems, biological diversity, tourism revenues and community security. Reduce the deterioration results to the coastal areas. The course presents the process of integrated coastal zone management (ICZM).

 

วล.479    การจัดการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                              3 (3-0-6)

ES 479   Environmental Management and Environmental Impact Assessement

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วล.401

            การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งระบบมหภาค และจุลภาค (การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ) และฝึกประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ

Prerequisite: Have earned credits of ES 401

            The management of natural resources and environment which may receive the impact derived from the activities of development projects at the macro and the micro level (EIA) and practice.

 

วล.486   การบริหารและนโยบายสิ่งแวดล้อม                                              3  (3-0-6)

ES 486   Environmental Administration and Policy

            กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การกำหนดเป้าหมายและมาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักนโยบายนิเวศพัฒนา การพัฒนาโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กลวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ การประสานนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืนกับนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ การประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการสิ่งแวดล้อม

            A comparative of Thai and foreign environmental protection policies, the efficient set up of goals and measures, ecological development, development without environmental destruction, techniques of solving conflictive concerning policy set up in various aspects of national development coordination of environmental policy with other policies, evaluate the impact of environmental policies and mitigation measure.

 

วิชาที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

วล.345    การวิเคราะห์และการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม                               3 (2-3-4)

ES 345   Water Analysis and Waste Water Treatment in Industry

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา วท.122

            สาเหตุและปัญหาที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ องค์ประกอบของน้ำเสีย ผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม วิธีการและกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย วิธีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัดหาแหล่งน้ำและการวิเคราะห์น้ำให้เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite  : Have earned credits of SC 122 

            Sources and element of water pollution, composition of  waste water impact on environment, method and processes in waste water treatments, principles and techniques in water and waste water analysis, waste water treatment in industry and water supply for industry and field trip.